Krutiew Article


การสอบ TOEIC
รายละเอียดการสอบ TOEIC
            TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1.       TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2.       TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
 
            โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน
 
รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)
            ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
1.       Part 1: Photographs 10 ข้อ Part 2: Question-Response 30 ข้อ Part 3: Conversations 30 ข้อ
2.       Part 4: Short Talks 30 ข้อ
2.       การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
1.       Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ Part 6: Text Completion 12 ข้อ
2.       Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ
 
คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน 
            คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
            - การฟัง Listening 5-495 คะแนน
            - การอ่าน Reading 5-495 คะแนน 
            คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้
 
การสมัครสอบ TOEICขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC
  • เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท (Redesigned TOEIC) เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน
 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี
            ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ
1.       จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบคุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
2.       เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
            - บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
            - ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
 
ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
 
Classic TOEIC
(ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า)
Redesigned TOEIC
(ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่)
Section 1: Listening Comprehension 
(100 ข้อ เวลาสอบ 45 นาที)
Part 1
Photographs 20 Questions 
(รูปภาพ 20 ข้อ)
Photographs 10 Questions (รูปภาพ 10 ข้อ)
Part 2
Question – Response 30 Questions 
(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Question-Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Part 3
Short Conversations 30 Questions 
(บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
Conversations 30 Questions (บทสนทนา 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)
Part 4
Short Talks 20 Questions 
(บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)
Short Talks 30 Questions (บทพูดคุยสั้นๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)
Section 2: Reading Comprehension 
(100 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที)
Part 5
Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)
Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)
Part 6
Error Recognition 20 Questions
(จับผิดไวยากรณ์ 20 ข้อ)
Text Completion 12 Questions
(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 12 ข้อ)
Part 7
Reading Comprehensive 40 Questions
(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)
Reading Comprehensive 48 Questions
(การอ่านเพื่อจับใจความ 48 ข้อ)
 
Section 1: Listening Comprehension
(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 45 นาที)
1.1 Photographs(รูปภาพ)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 20 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 10 ข้อ
1.2 Question-Response(ถามตอบ)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
1.3 Short Conversations(บทสนทนาสั้นๆ) -> Conversations (บทสนทนา)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Short Conversations 1 บทสนทนาสั้นๆ ต่อ คำถาม 1 ข้อ (มีทั้งหมด 30 บทสนทนา)
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Conversations 1 บทสนทนา ต่อ คำถาม 3 ข้อ (มีทั้งหมด 10 บทสนทนา)
1.4 Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีคำถามทั้งหมด 20 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีบทพูดคุยสั้นๆ 10 บทความ ต่อคำถามทั้งหมด 30 ข้อ (1 บทพูดคุยสั้นๆ ต่อคำถาม 3 ข้อ)
Section 2: Reading Comprehension
(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 75 นาที)
2.1 Incomplete Sentence(เติมประโยคให้สมบูรณ์)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
2.2 Error Recognition(จับผิดไวยากรณ์) -> Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Error Recognition มีทั้งหมด 20 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Text Completion มีทั้งหมด 4 บทความ แต่ละบทความมี 3 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 12 ข้อ
2.3 Reading Comprehension(ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 40 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
2.3.1 Single Passages มี 7-10 บทความ แต่ละบทความจะมี 2-5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 28 ข้อ
2.3.2 Double Passagesมีบทความโต้ตอบกัน 4 คู่บทความ โดยแต่ละคู่มี 5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 20 ข้อ
 
ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่
ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่
Section 1: Listening Comprehension (ส่วนของการฟัง)
Part I:Photographs 10 Questions
(รูปภาพ 10 ข้อ)
Part II:Question – Response 30 Questions
(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Part III:Conversations 30 Questions (10 Conversations; 3 Questions each)
(บทสนทนา 30 ข้อ)
Part IV:Short Talks 30 Questions (10 Talks; 3 Questions each)
(บทพูดคุยสั้น ๆ 30 ข้อ)
Section 2: Reading Comprehension (ส่วนของการอ่าน)
Part V:Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)
Part VI:Text Completion 12 Questions (4 Reading Sets; 3 Questions each)
(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 20 ข้อ)
Part VII:Reading Comprehensive 48 Questions (Single Passages: 28 Questions, Double Passages 20 Questions)
(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)
 
ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง:
โทรศัพท์             ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
                        ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600
อีเมล์ toeic@cpathailand.co.th
toeic@cpathailand.co.th

2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ
3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
- ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
- วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
- เบอร์โทรศัพท์
- วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
- เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)
4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายังtoeic@cpathailand.co.thtoeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

 
วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC
สถานที่รับสมัครสอบ
1) TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ 
   อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19 
   54 ถนน อโศก สุขุมวิท 
   โทร 02-260 7061, 02-664 3131การทราบผลสอบ TOEIC
  • ถ้าไปสอบวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกัน
  • หากน้องไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB ก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง ems โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาทเท่านั้น
 
สถานที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพมหานคร
อาคาร 
BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ (02) 260 7061, (02) 259-3990
 
วิธีเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ออกประตูทางออกที่ 3)
2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ออกทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท
3. รถเมล์: สาย 38, 98, 136, 185
4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก
5. รถส่วนตัว: สามารถขอประทับตราจอดรถฟรีภายในตึก BB ได้ (มีการจำกัดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าจอดรถเพิ่มเอง)
หมายเหตุ หากเดินทางด้วย รถไฟฟ้า หรือ รถไฟใต้ดิน สามารถต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังตึก BB ได้ (ราคาอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาท) หรือ หากต้องการเดินไปยังตึก BB อาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
จุดสังเกต
อาคาร BB Tower จะตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร GMM Grammy และ ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส โดยด้านล่างของอาคาร BB Tower จะมีธนาคารนครหลวงไทยตั้งอยู่
แผนที่
 
 
2) ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขา เชียงใหม่)
    ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
     โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208
 
ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC
            1,200 บาท สำหรับ Classis TOEIC และ 1,500 บาท สำหรับ Redesigned TOEIC สำหรับแบบทดสอบ Speaking และ Writing นั้น ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 10.80 KBs
Upload : 2015-06-02 21:28:07
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Krutiew
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ


NSSC-KM © 2017

Generated 0.064399 sec.