anothai Article


การใช้ gerund

Gerund คือ คำกริยา + ing หรือ v-ing 
    Gerund มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ present participle แต่ทำหน้าที่ต่างกัน นั่นคือ present participle ทำหน้าที่เป็น ‘predicative adjunct’ และ ‘คุณศัพท์’ ส่วน 
gerund ทำหน้าที่เป็น ‘คำนาม’
    เมื่อ gerund เป็น ‘คำนาม’ gerund จึงทำหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

    1. ใช้เป็นประธานของประโยค

    2. ใช้เป็นกรรมของบุพบท

    3. ใช้เป็นกรรมของคำกริยา vt

    4. ใช้ตามหลัง verb to be เพื่อแสดงตัวตนของประธาน (subjective comple-ment) 
 

1. การใช้ gerund เป็นประธานของประโยค

    การใช้ gerund เป็นประธานของประโยคนี้ เราสามารถสร้างเองได้ โดยการนำคำ
กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือที่ต้องมีกรรมมารองรับคำใดก็ได้มาทำเป็น gerund 
โดยการเติม –ing เข้าไปที่คำกริยาคำนั้น แล้วก็นำมาเป็นประธานของประโยคได้ทันที
ดังต่อไปนี้

   Eating healthily is good for you.

   Playing football is his favorite sport.

   Watching movie is her leisure.

   Reading English novel is very easy.

   Being punished is hard for him to accept.

2. การใช้ gerund เป็นกรรมของคำบุพบท

    การใช้ gerund เป็นกรรมของคำบุพบทนี้ เราสามารถสร้างเองได้ แล้วก็นำ gerund นั้นๆมาเป็นกรรมของคำบุพบทได้ดังต่อไปนี้

I’ll prevent it from happening.

Pope and Mew are good at making their fans happy.

She is afraid of being alone in the dark.

I’m used to eating cold meal.

He has succeeded in getting the engine to start.

They applied themselves to helping children in need.

    –Surfing English websites is better than going out.

3. การใช้ gerund เป็นกรรมของคำกริยา vt

    คำกริยา vt คือ transitive verb หรือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ
    การใช้ gerund เป็นกรรมของคำกริยา vt หรือคำกริยา vt + gerund นี้ เราไม่
สามารถสร้างเองได้ 

    คำกริยา vt ที่นักภาษาศาสตร์กำหนดให้ใช้กับ gerund จะมีทั้งคำกริยา vt + 
gerund ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและใช้ไม่บ่อย ดังต่อไปนี้

คำกริยา vt + gerund ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

    –begin doing sth = เริ่มการทำบางสิ่ง

    –start doing sth = เริ่มการทำบางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

    –continue doing sth = ดำเนินการทำบางสิ่งที่ทำค้างไว้ต่อไป

    –enjoy doing sth = มีความสำราญกับการทำบางสิ่ง

    –finish doing sth = เสร็จสิ้นการทำบางสิ่ง

    –forget doing sth = ลืมการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

    –keep doing sth = ดำเนินการทำบางสิ่งต่อไป

    –like doing sth = ชื่นชอบการทำบางสิ่ง

    –love doing sth = ชื่นชอบการทำบางสิ่ง

    –prefer doing sth = ชื่นชอบการทำบางสิ่งมากกว่าทำสิ่งอื่น

    –stop doing sth = หยุดการทำบางสิ่ง

คำกริยา vt + gerund ที่ใช้ไม่บ่อย

    –admit doing sth = ยอมรับการทำบางสิ่ง

    –avoid doing sth = หลบเลี่ยงการทำบางสิ่ง

    
–get doing sth = เริ่มการทำบางสิ่ง

    –consider doing sth = พิจารณาการทำบางสิ่ง

    –deny doing sth = ปฏิเสธการทำบางสิ่ง

    –hate doing sth = ไม่ชอบการทำบางสิ่ง

    –imagine doing sth = จินตนาการทำบางสิ่ง

    –intend doing sth = ตั้งใจทำบางสิ่ง

    –mean doing sth = มีความหมายเท่ากับการทำบางสิ่ง

    –mind doing sth = ไม่อนุญาตการทำบางสิ่ง

    –need doing sth = จำเป็นต้องได้รับการทำบางสิ่ง

    –want doing sth = ต้องการได้รับการทำบางสิ่ง

    –practise/practice doing sth = ฝึกฝนการทำบางสิ่ง

    –regret doing sth = เสียใจกับการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

    –remember doing sth = จำการทำบางสิ่งที่ได้ทำไปแล้วได้

    –risk doing sth = เสี่ยงต่อการทำบางสิ่ง

    –suggest doing sth = แนะนำการทำบางสิ่ง

    –try doing sth = พยายามทำบางสิ่งให้สำเร็จลุล่วง

    –(can’t) face doing sth = (ไม่อาจ) เผชิญหน้ากับการทำบางสิ่งได้

    –(can’t) help doing sth = (ไม่อาจ) หยุดการทำบางสิ่งได้

    –(can’t) resist doing sth = (ไม่อาจ) หยุดการทำบางสิ่งได้

    –(can’t) stand doing sth = (ไม่อาจ) ทนต่อการทำบางสิ่งได้

    –(not) bother doing sth = (ไม่) สนอกสนใจต่อการทำบางสิ่ง

    –give up doing sth = เลิกการทำบางสิ่ง
      –Don’t give up working it out.
        อย่าเลิกการค้นหาคำตอบ

    –put off doing sth = ชะลอการทำบางสิ่ง
      –They put off raising interest rates.
        พวกเขาชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป

    Gerund คือคำกริยาใดๆที่เรานำมาเติม ing เอาเอง เพื่อทำให้กลายเป็น gerund 
ดังนั้น gerund ที่เป็นกรรมของคำกริยา vt ทั้งหมดข้างต้นจึงสามารถเปลี่ยนไปได้
ตลอดเวลาตามสถานการณ์การใช้ของเรา เช่น

    –You prefer watching TV but I prefer surfing English websites.

   การใช้ gerund เป็นกรรมของคำกริยา vt นี้ เป็นการใช้แบบสำเร็จรูป ซึ่ง
นักภาษาศาสตร์ได้กำหนดไว้แล้ว เราจึง
ไม่สามารถนำคำกริยา vt ใดๆไปใช้
กับกรรมที่เป็น gerund ได้เองตามใจชอบ 
ดังนั้น gerund ต้องใช้กับคำกริยา 
vt ดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
 

    เมื่อเป็นดังนี้ ถ้าท่านผู้อ่านพยายามท่องจำคำกริยา vt + gerund แบบ
สำเร็จรูปเหล่านี้ไว้ได้มากเท่าใด เราก็ยิ่งจะใช้คำกริยา vt + gerund ได้ถูก
ต้องในแบบที่เจ้าของภาษาใช้มากขึ้นเท่านั้น
 

   โดยในขั้นต้นนี้ จะท่องจำเฉพาะคำกริยา vt + gerund ที่ใช้บ่อยก่อนก็ได้
เมื่อใช้จนคล่องแล้วค่อยมาท่องจำคำกริยา vt + gerund ที่เหลือ

4. การใช้ gerund ตามหลัง verb to be เพื่อแสดงตัวตน
  ของประธาน

    เราสามารถใช้ gerund ตามหลัง verb to be เพื่อแสดงตัวตนของประธาน (sub-jective complement) ได้ดังต่อไปนี้

    –Her mistake is going out with him.                                                         

    –Our ambitions are being good at English.                                                รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 24.14 KBs
Upload : 2015-05-31 23:20:23
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


anothai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ


NSSC-KM © 2017

Generated 0.066763 sec.