teerapong Article


ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ภาคเรียนที่ 2/2558

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

เดือนตุลาคม 2558

12 ตุลาคม 2558

09.00  น.

14.00 – 16.00 น.

-  ประชุมครู

-  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน

13 ตุลาคม 2558

-

14.05 – 15.00 น.

15.00 – 15.55 น.

-  เปิดภาคเรียนที่ 2/2558

-  ประชุมครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 1 – 2 – 3

-  ประชุมครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. 4 – 5 – 6

29 – 31 ตุลาคม 2558

-

-  นักเรียนชั้นม. 6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

   (ปิดเรียนพฤหัส-ศุกร์ที่ 29-30 ตุลาคม 2558)

เดือนพฤศจิกายน 2558

1 พฤศจิกายน 2558

-

-  นักเรียนชั้นม. 6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

8-9 พฤศจิกายน 2558

-

-  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

   ระดับเขตพื้นที่ฯ ที่โรงเรียนนครสวรรค์

14 พฤศจิกายน 2558

-

-  นักเรียนชั้น ม.6 สอบแพทย์ ม.มหิดล

14 พฤศจิกายน 2558

07.30 -11.30 น.

12.30 – 16.30 น.

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 1

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 4

15 พฤศจิกายน 2558

07.30 -11.30 น.

12.30 – 16.30 น.

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 3

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 6

18 พฤศจิกายน 2558

08.30 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

-  แนะแนวนักเรียนชั้น ม. 4 ที่หอประชุม

-  แนะแนวนักเรียนชั้น ม. 5 ที่หอประชุม

21 พฤศจิกายน 2558

07.30 -11.30 น.

12.30 – 16.30 น.

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 3

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 6

21-28 พฤศจิกายน 2558

-

-  โรงเรียน SMA NEGERI 3 MALANG เดินทางมา

   แลกเปลี่ยนที่โรงเรียนนครสวรรค์ (อาจเปลี่ยนแปลง)

พฤศจิกายน 2558

-

-  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและหน.คณะสี

เดือนธันวาคม 2558

1 ธันวาคม 2558

-

-  กิจกรรมวันเอดส์โลก

17 ธันวาคม 2558

22.60-24.00 น.

-  จัดรายการพิเศษ “ก้าวสู่ 120 ปีโรงเรียนนครสวรรค์”

   ทางช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์

 

2

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

5 - 22 ธันวาคม 2558

-

-  ปิดเรียน (เป็นสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ)

25-30 ธันวาคม 2558

08.30 – 16.00 น.

-  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558

26 – 27 ธันวาคม 2558

-

-  นักเรียนชั้นม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ

เดือนมกราคม 2559

มกราคม 2559

-

-  ดำเนินโครงการ “คนดีศรีม่วงขาว”

23 มกราคม 2559

18.00 – 23.00 น.

-  งาน”ราตรีม่วง-ขาว 58”

18-25 มกราคม 2559

-

-  คณะครู นักเรียน เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน

   SMA NEGERI 3 MALANG อินโดนีเซีย

16 มกราคม 2559

09.00 น.

-  วันครู

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559

-

-  นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559

-

-  นักเรียนชั้น ม. 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

-  ลูกเสือชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมที่ จ.สระบุรี

17 กุมภาพันธ์ 2559

13.00 น.

-  กิจกรรมอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ม. 6

27-28 กุมภาพันธ์ 2559

-

-  นักเรียนชั้น ม. 3 สอบ O-NET

29 กุมภาพันธ์ 2559

08.30 – 16.00 น.

-  นักเรียน ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เดือนมีนาคม 2559

1-2 มีนาคม 2559

09.00 – 16.00 น.

-  นักเรียน ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

3–7  มีนาคม 2559

08.30 – 16.00 น.

-  นักเรียน ม. 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

5 – 8 มีนาคม 2559

-

-  นักเรียนชั้นม. 6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

7-12 มีนาคม 2559

-

-  คณะครู/นักเรียนโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ

   วิทยาศาสตร์ ชั้นม.5 เดินทางไปศึกษาดูงานที่

   โรงเรียน Suwan Informatin Science High

   School ประเทศเกาหลีใต้

9–11 มีนาคม 2559

-

-  นักเรียน ม.2-3 เข้าค่ายโอลิมปิก ที่จังหวัดระยอง

18 มีนาคม 2559

08.30 – 16.30 น.

-  ผู้บริหาร/ครู  แสดงผลงาน , Best practice ,

   SAR ส่วนบุคคล ฯลฯ

31 มีนาคม 2559

09.00 น.

-  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้น ม.6

-  จัดงานเลี้ยงอำลานักเรียนชั้น ม. 6

เดือนเมษายน 2559

1 เมษายน 2559

-

-  ปิดภาคเรียนที่ 2/2558รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 171.04 KBs
Upload : 2015-03-27 12:24:48
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


teerapong
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร


NSSC-KM © 2017

Generated 0.074352 sec.