teerapong Article


กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดย...นายธีระพงษ์  อ่อนฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

**************************************************************************************************

          การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นภาระหน้าที่สำคัญที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ   การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคงจะต้องดำเนินการหลากหลายวิธี  การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพออย่างแน่นอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัย ฯลฯ เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

          การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามที่มุ่งหวัง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถทำได้ อาทิเช่น

- การจัดค่ายทางวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งการจัดแข่งขันภายในโรงเรียน หรือส่งนักเรียนไปแข่งขัน

กับโรงเรียนอื่นๆ ที่หน่วยงานทางการศึกษา / องค์กรเอกชนจัดขึ้น

- การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียน ในสถาบันการศึกษา /

หน่วยงานราชการ/ องค์กรเอกชน

- การสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ โดยนักเรียน ครู และวิทยากรภายนอก อย่างสม่ำเสมอ

จริงจัง และต่อเนื่อง

- การสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประทศ

ฯลฯ

                    การบริหารงานวิชาการ ในปัจจุบันจะทำเป็นงานรูทีนคงไม่ได้ ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารงานในเชิงรุก สร้างสรรค์ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสภาพการแข่งขันในสังคมโลก และที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง ให้สามารถเป็นพลโลกอย่างสมภาคภูมิ บนวิถีไทย

 

******************************รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 130.59 KBs
Upload : 2015-03-27 12:14:28
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


teerapong
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร


NSSC-KM © 2017

Generated 0.107954 sec.