teerapong Article


6cis ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ
“6CIs ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ”

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2555

โดย...นายธีระพงษ์   อ่อนฤทธิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

           โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มีอายุการก่อตั้งมากว่า 100 ปี เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง  และภาคกลางตอนบนกว่า 20 จังหวัด ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากทุกปี  โดยมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนจะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนให้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามที่มุ่งหวังไว้  โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เป็นการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน กล่าวคือนักเรียนที่กำลังเรียนรู้ หรือนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วจากโรงเรียน ต้องมีความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

 การบริหารและพัฒนางานวิชาการ โดยใช้ “6CIs ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ” นั้น โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จนประสบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

           6CIs  ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง การพัฒนางานต่อเนื่องใน 6 ด้าน ดังนี้

           1. CONTINUOUSLY IMPROVE CURRICULUM 

              สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

           2. CONTINUOUSLY IMPROVE LEARNING & TEACHING MANAGEMENT

              ประยุกต์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

           3. CONTINUOUSLY IMPROVE LEARNING - RESOURCE 

              สร้างสรรค์และพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

           4. CONTINUOUSLY IMPROVE LEARNING & TEACHING  MEDIAS /MATERIALS  

              สร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

           5. CONTINUOUSLY IMPROVE COMPLEMENT – ACTIVITIES

              สร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง                               

           6. CONTINUOUSLY IMPROVE RESEARCHES 

              สร้างสรรค์และพัฒนาการจัดทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง

           “6 CIs ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ”  สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพกับโรงเรียนทุกขนาด ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ โดยเลือกใช้ทุกกิจกรรม / งาน / โครงการ  หรือเลือกใช้เฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 25.40 KBs
Upload : 2015-03-24 11:01:00

Size : 362.91 KBs
Upload : 2015-03-26 10:02:51

Size : 56.71 KBs
Upload : 2015-03-27 12:05:46
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

5
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


teerapong
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร


NSSC-KM © 2017

Generated 0.075714 sec.