KruNarong Article


การบริหารจัดการงบประมาณ ด้วยรูปแบบ D-Star

นวัตกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

48.jpg 00.jpgkeytag4.jpgชำระเงินผ่านธนาคาร.jpg

“การบริหารงานงบประมาณด้วยรูปแบบ ดี สตาร์ (D-STAR Model) ”

     D = Develovement/ Digital การพัฒนาบริหารคุณภาพด้วย Digital

S = Service/Smile/Standard  คือ สร้างเสริมและพัฒนาการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน

T = Training /Technologyคือส่งเสริมพัฒนางานด้วยการสอนงานและเทคโนโลยี

A = Active/Abiding  คือ ส่งเสริมทำงานด้วยความกระตือรือร้นและถาวร

R = Research  คือส่งเสริมการวิจัยงาน

 webpate1.jpg

เหตุผลและความเป็นมา 

          1.การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

          2.การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(S.B.M)

          3.คุณภาพการบริหารการศึกษา

          4.นโยบายโรงเรียน หนึ่งกลุ่มหนึ่งผลงาน

          5.การให้บริการ

          6.การนิเทศให้ความรู้

          7.ระบบการทำงาน

          8.การประเมินผลการทำงาน

          9.ความทันสมัย

10.คนทำงาน

 

การดำเนินงาน

  1. ขั้นสร้างระบบ  P (Plan วางแผน)

          -ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัจจุบัญปัญหาของกลุ่ม

          -กำหนดโครงสร้างระบบ D - STAR

  1. ขั้นทำระบบ D (Doปฏิบัติ)  ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมดังนี้

          -กิจกรรมสร้างความเข้าใจกับครู  ผู้ปกครองและนักเรียน

          -กิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

          -จัดกิจกรรมส่งเสริม ขวัญกำลังในและเชิดชูเกียรติ

          -จัดกิจกรรม การพัฒนาเว็บไซด์กลุ่มงบประมาณโรงเรียนนครสวรรค์ : nssc-bu.com

          -จัดกิจกรรม One Stop Service

                   -Medical Service การบริการค่ารักษาพยาบาล

                   -Salary Certificate Service การบริการใบรับรองเงินเดือน

                   -Salary Slip Service (DE-Money) การบริการพิมพ์สลิปเงินเดือน

                   - NSSC Payment Service การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

          -จัดกิจกรรม การสำนักงานสากล  Inter-Office

                   -การบริหารจัดการด้วยระบบสารบรรณอิเลคทรอนิค

                   -การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงาน

                   -กิจกรรม  5S  (กิจกรรม 5 ส)

          -จัดกิจกรรม บริการแบบฟอร์ม Form Services

                   -D-Document Service การบริการจัดการสำนักงาน On Line 4กลุ่มบริหารทาง Website

                   -Digital File Service การบริการLoad File On Line ทาง Website

 

          -จัดกิจกรรม ระบบสารสนเทศโรงเรียน  D – Information Systems Service

          -จัดกิจกรรม D – Training Service การบริการสอนงาน ON Lineบน WebSite

          -จัดกิจกรรม D – Communication Service

                             -บริการสื่อสารสังคม ON Line(การสื่อสารทางกลุ่มLine)

                             -การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยระบบ QR Code

                             -การพัฒนา Server เพื่อการบริหารงานกลุ่มงบประมาณ

          -จัดกิจกรรม การจัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Performance Services

          -จัดจัดกิจกรรม การพัฒนาWebsiteกลุ่มงบประมาณโรงเรียนนครสวรรค์  เพื่อการบริหารงาน

          -จัดกิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานกลุ่มงบประมาณ

          -จัดกิจกรรม วิจัยและพัฒนางาน

          -จัดกิจกรรม มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

 

  1. ขั้นตรวจสอบระบบ C (Checkประเมินผล)

     -กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

     -ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจ

  1. ขั้นพัฒนาระบบ A (Act พัฒนาที่ยั่งยืน)

-การวิจัยผลการดำเนินงาน

-จัดกิจกรรมยกย่องคุณธรรมและความดี เชิดชูเกียรติ

 

ปัจจัยความสำเร็จ

  1. ผู้บริหารสร้างความตระหนัก มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ให้กำลังใจ เป็นผู้นำการใช้นวัตกรรม

D - Star Model

  1. ครูให้ความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำ นำไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลจริง
  2. นักเรียน ครูและบุคลากร มีส่วนร่วม ในการเรียนรู้และการปฏิบัติและรับบริการที่ดี
  3. โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
  4. ชุมชนผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของโรงเรียน


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 60.00 KBs
Upload : 2015-03-24 21:54:12

Size : 1.26 MBs
Upload : 2015-03-24 22:01:50

Size : 76.46 KBs
Upload : 2015-03-24 22:07:07

Size : 0.66 MBs
Upload : 2015-03-24 22:08:06

Size : 499.20 KBs
Upload : 2015-03-24 22:09:39

Size : 155.23 KBs
Upload : 2015-03-24 22:10:23
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


KruNarong
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร


NSSC-KM © 2017

Generated 0.065973 sec.