kruAu Article


พิธีไหว้ครู

ความสำคัญของการไหว้ครู

1. แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณ
 
2. แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูง ที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ และความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะทำใหบุคคลนั้น ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ด้วยเพราะคุณธรรมชั้นสูงข้อนั้นเอง
3. แสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผ้สูอน ว่าศิษย์ได้รับความรู้การอบรมสั่งสอนและเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยเพราะภูมิปัญญาของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงได้กระทำพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของครูผู้สอน
 
4. แสดงถึงประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย  ยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นครู มิใช่เพื่ออามิสสินจ้างจึงทำให้ศิษย์และครูมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สืบทอดเป็นประเพณีการไหว้ครูที่งดงาม
 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kruAu
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


NSSC-KM © 2017

Generated 0.067615 sec.