KruNarong Article


เอกภพ
เอกภพ universal
เอกภพ.jpg


Documentเอกภพ2Test

ทดสอบเอกภพ2 เรื่อง ดาวฤกษ์

1. ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น ธาตุ……

2. ดาวฤกษ์ทุกดวงมีลักษณะที่เหมือนกัน 2 อย่างคือ ………

3. ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มาก ๆ มักจะมีธาตุที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่เท่านั้น

4. ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง  …….

5. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์มีลักษณะคือ …….

6. ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยจะใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้น้อยมีผลทำให้…….

7. ดาวฤกษ์ที่จบชีวิตโดยการไม่ระเบิดจะกลายเป็น……..

8. ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้มากมีผลทำให้ช่วงชีวิต………..

9. การเกิดซูปเปอร์โนวาจะมีแรงโน้มถ่วงทำให้ดาวยุบตัวลงกลายเป็น……….

11. ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์เกิดจาก………

12. อัตราเร็วของแสงในอวกาศมีค่าเท่ากับ ……….

13. เมื่ออุณหภูมิที่แกนกลางของดวงอาทิตย์สูงขึ้นมากกว่าเดิมเป็น 100 ล้านเคนวินจะเกิดปฏิกิริยา…….

14. ในขณะที่ไฮโดรเจนที่อยู่รอบแกนฮีเลียมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ทำให้……….

15. หลังจากเป็นดาวยักษ์แดงแล้วแรงโน้มถ่วงจะทำให้แกนกลางของดาวยุบตัวลงกลายเป็นดาว……..

16. หลังจากดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวแคระขาวแล้วอุณหภูมิจะ…….

17. ความสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจากดาวฤกษ์ดวงนั้นใน ……… วินาที

18. ความสว่างมีหน่วยเป็น……..

19. อันดับความสว่างไม่มีหน่วยเป็นเพียง……….

20. ดาวที่มีอันดับความสว่าง ต่างกัน 1 จะมีความสว่างต่างกัน……… เท่าเฉลย ทดสอบ เอกภพ1

 

1.เพราะเหตุใดนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยกับทฤษฎีบิกแบง ที่ใช้อธิบายกำเนิดเอกภาพ

ตอบ      ทฤษฎีบิกแบงมีหลักฐานหรือปรากฏการณ์ที่สนับสนุนอยู่ 2 อย่าง

1)    การขยายตัวของเอกภพ

2)   อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพ ปัจจุบันลดลงเหลือ 2 - 73 เคลวิน

จากหลักฐานทั้ง 2 ข้อ จึงทำให้นักดาราศาสตร์เห็นด้วยกับทฤษฎีบิกแบง

 

2.มีธาตุอะไรมากที่สุดในเอกภาพ

ตอบ      ธาตุที่มีมากที่สุดในเอกภพคือ ธาตุไฮโดรเจน

 

3.เอกภพประกอบด้วยระบบที่เล็กกว่า มีอะไรบ้าง

ตอบ      เอกภพประกอบด้วยระบบสุริยะและระบบกาแล็กซี

           

4.เอกภพเมื่ออายุประมาณ 300,000 ปี มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญบ้าง

ตอบ      ธาตุไฮโดรเจน และธาตุฮีเลียม

 

5.หลักฐานใดที่แสดงว่าเอกภพกำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน

ตอบ      ค.ศ. 1920 เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ใช้ข้อมูลจากการสังเกตกาแล็กซีต่างๆ จำนวนมากพบว่ากาแล็กซีเหล่านั้นเกิดปรากฏการณ์เลื่อนทางแดงของเส้นสเปกตรัม จากความรู้ทางฟิสิกส์พื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่า เมื่อพบปรากฏการณ์เลื่อนทางแดงของวัตถุท้องฟ้าใด แสดงว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ถอยหางออกจากผู้สังเกตบนโลก

 

6.กฎฮับเบิลมีว่าอย่างไร

ตอบ      V   = H0
                  V  = ความเร็วในการถอยห่างของกาแล็กซี 
                H0   = ค่าคงที่ของฮับเบิล 
                      = 75 km/s/Mpc 
                  d   = ระยะทางถึงกาแล็กซี

 

 

7.ถ้าค่า  H0   = ค่าคงที่ของฮับเบิล = 71 km/s/Mpc แล้วเอกภพจะมีอายุและรัศมีประมาณเท่าใด

ตอบ    อายุ ประมาณ 1.3x1017 ปี  รัศมี ประมาณ 1.3x1010 ปีแสง

 

8.คลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงอย่างไร

ตอบ      เพราะเป็นคลื่นไมโครเวฟที่หลงเหลืออยู่หลังจากการระเบิดออกของวัตถุความร้อน มหาศาล (ช่วง Big-Bang) หากไม่มีBig-Bang ก็จะไม่ตรวจพบคลื่นนี้ แต่บังเอิญตรวจพบ (บังเอิญพบโดยนักวิทยาศาสตร์สมัครเล่น) จึงกล่าวได้ว่า เมื่อนานมาแล้ว เกิด Big-Bang ให้เอกภพกำเนิดขึ้นมาครับ

 

9.กาแล็กซีคืออะไร และมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ      กาแลคซี (Galaxy) ซึ่งประกอบด้วย ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ อุกกาบาต ฝุ่นผงและ แก็สในอวกาศ กาแลคซีเมื่อแบ่งโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์แบ่งออก 4 ประเภท คือ

1 กาแล็กซี่รูปวงกลมรี

2.กาแล็กซีรูปก้นหอย

3.กาแล็กซีรูปก้นหอยคาน

4.กาแล็กซีไร้รูปร่าง

 

10.กาแล็กซีทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง คิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร

ตอบ      1 ปีแสง คิดเป็นระยะทางประมาณ        =        9.5 × 1012                กิโลเมตร

            105 ปีแสง คิดเป็นระยะทางประมาณ    =        9.5 × 1012 × 105        กิโลเมตร

             ดังนั้น คิดเป็นระยะทาง                       =        9.5 × 1017              กิโลเมตร

 

11.ทางช้างเผือกกับกาแล็กซีทางช้างเผือก เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

ตอบ      ทางช้างเผือก เกิดจากดาวฤกษ์หลายหมื่นล้านดวงที่มาอยู่รวมกัน เห็นเป็นแนวฝ้าขาวจางๆ ขนาดกว้างประมาณ 15๐ พาดผ่านเป็นทางยาวรอบท้องฟ้า

กาแล็กซี ทางช้างเผือก ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 200,000 ล้านดวงและเมฆฝุ่นกับแก๊สที่เรียกว่า เนบิวลา รวมทั้งระบบสุริยะ ทางช้างเผือกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก

 

12.กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่แตกต่างจากกาแล็กซีแอนโครเมดาอย่างไรบ้าง

ตอบ      กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ จะโคจรรอบทางช้างเผือกที่ระยะห่างประมาณ 200,000 ปีแสง เป็นกาแล็กซีแบบไร้รูปทรงหรือมีรูปร่างไม่แน่นอน มีความสว่างมากจนสามารถมองเห็นได้คล้ายกับก้อนเมฆในยามค่ำคืน อยู่ใกล้ขอบฟ้าทิศใต้ เป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้เราที่สุด

กาแล็กซีแอนโดรเมดา มองเห็นอยู่ในบริเวณท้องฟ้าทางเหนือ มีรูปร่างแบบกังหัน เหมือนกาแล็กซีทางช้างเผือก กาแล็กซีแอนโดรเมดาอยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราไกลประมาณ 2 ล้านปีแสง มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า M31 หรือ NGC 224ทดสอบเอกภพ2 เรื่อง ดาวฤกษ์
1. ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น ธาตุ…

2. ดาวฤกษ์ทุกดวงมีลักษณะที่เหมือนกัน 2 อย่างคือ ………

3. ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มาก ๆ มักจะมีธาตุที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่เท่านั้น

4. ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง  …….

5. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์มีลักษณะคือ …….

6. ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยจะใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้น้อยมีผลทำให้…….

7. ดาวฤกษ์ที่จบชีวิตโดยการไม่ระเบิดจะกลายเป็น……..

8. ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้มากมีผลทำให้ช่วงชีวิต………..

9. การเกิดซูปเปอร์โนวาจะมีแรงโน้มถ่วงทำให้ดาวยุบตัวลงกลายเป็น……….

11. ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์เกิดจาก………

12. อัตราเร็วของแสงในอวกาศมีค่าเท่ากับ ……….

13. เมื่ออุณหภูมิที่แกนกลางของดวงอาทิตย์สูงขึ้นมากกว่าเดิมเป็น 100 ล้านเคนวินจะเกิดปฏิกิริยา…….

14. ในขณะที่ไฮโดรเจนที่อยู่รอบแกนฮีเลียมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ทำให้……….

15. หลังจากเป็นดาวยักษ์แดงแล้วแรงโน้มถ่วงจะทำให้แกนกลางของดาวยุบตัวลงกลายเป็นดาว……..

16. หลังจากดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวแคระขาวแล้วอุณหภูมิจะ…….

17. ความสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจากดาวฤกษ์ดวงนั้นใน ……… วินาที

18. ความสว่างมีหน่วยเป็น……..

19. อันดับความสว่างไม่มีหน่วยเป็นเพียง……….

20. ดาวที่มีอันดับความสว่าง ต่างกัน 1 จะมีความสว่างต่างกัน……… เท่า

รองณรงค์ Physics Map แผนที่เอกภพ.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 68.35 KBs
Upload : 2017-01-16 20:44:07

Size : 7.75 MBs
Upload : 2017-02-16 12:01:16
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


KruNarong
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร


NSSC-KM © 2017

Generated 0.066442 sec.