Kru_Biology


การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1. การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล
2. การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมส่วนยายของเมนเดล


NSSC-KM © 2017

Generated 0.022340 sec.