somjintana


สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสื่อสารเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้  เรื่อง  การเขียนสื่อสารเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเขียนสามารถทำได้หลายวิธีโดยใช้รูปแบบของสื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง    ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์มีทางเลือกสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความหมายและความสำคัญ

          การเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง   การถ่ายทอดข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความรู้สึกของ

ผู้ส่งสาร โดยพิมพ์เป็นข้อความผ่านคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ ไอ-แพด เพื่อเผยแพร่บนพื้นที่ที่สาธารณะซึ่งเปิดกว้างสำหรับทุกคน

บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          บทบาทของการสื่อสารระหว่างบุคคล

                   ๑.สร้างความเข้าใจร่วมกัน

                   ๒.สร้างความชื่นชอบ

                   ๓.สร้างอิทธิพลต่อการมีทัศนคติร่วมกัน

                   ๔.เพื่อยกระดับความสัมพันธ์

                   ๕.เพื่อให้เกิดการกระทำตามความต้องการ

บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล

๑.แลกเปลี่ยนข้อมูล

                    ๒.ลดการเผชิญหน้า

                   ๓.พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร

                   ๔.ระมัดระวังการใช้ถ้อยคำ

บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

๑. ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

๒. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๒.๑. ข้อมูลประเภทข่าว

๒.๒. ข้อมูลประเภทความรู้เชิงวิชาการและความรู้ทั่วไป

๒.๓. ข้อมูลประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์

๒.๔. ด้านความบันเทิง

๒.๕. ด้านงานราชการ

๒.๖. ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

 

หน้า ๒

๒.๗. ด้านโทรคมนาคม

๒.๘. ด้านธุรกิจ

๒.๙.ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

แนวทางการเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างจากงานเขียนประเภทอื่น   ในแง่ขององค์ประกอบในการเขียน

 กล่าวคือ  มีส่วนเริ่มต้น  ส่วนเนื้อหา   และส่วนลงท้ายการเขียนย่อหน้า  แม้การเขียนเพื่อสื่อสารกับคนคุ้นเคย

 อาจจะไม่ต้องเคร่งครัดเรื่องรูปแบบการเขียน  แต่ยังคงต้องรักษาความถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับผู้รับสาร  มีประเด็น

 ที่ควรคำนึงถึงสำหรับการใช้ภาษาที่ดี

๑. ใช้คำให้เหมาะสมกับความนิยม

๒. กาลเทศะ  หรือ  การใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับระดับของผู้รับสาร

๓. ความสุภาพ   ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายแฝง หรือ มีในทำให้ตีความได้ในแง่ลบ

๔. สื่อความตรงไปตรงมา  ควรยึดหลักใช้ภาษาเขียนอ่านเข้าใจง่าย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (E-mail)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทา

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์

โดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นโปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไป

มาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรร

ใน Server ของผู้รับปลายทางทันที

แนวทางการใช้ภาษาเพื่อการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

๑.เริ่มต้นด้วยการทักทาย   เช่น   สวัสดีครับ   สวัสดีค่ะ

          ๒.หากเป็นการส่งอีเมลถึงผู้รับในครั้งแรก  ควรแนะนำว่าตนเองเป็นใคร  บอกชื่อ  ชื่อสถาบันหรือที่ทำงาน  

และความเกี่ยวข้องกับผู้รับสาร

          ๓.เขียนเนื้อหาให้ตรงประเด็น

          ๔. สรุปจบ  ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณในความช่วยเหลือ

เฟซบุ๊ก (Facebook)

          Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจสโพสต์รูปภาพ  โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ  เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม (เป็นที่นิยมกันอย่างมาก) และยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications

 

หน้า ๓

แนวทางการใช้ภาษาเขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

๑. หากเป็นเรื่องส่วนตัวควรใช้วิธีส่งข้อความทางแมสแสจ (message) แทนการเขียนไว้หรือโพสต์บนวอลล์ (Wall)

๒. คิดให้รอบคอบทุกครั้งว่าสิ่งที่เขียน  จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

๓. หากเป็นเรื่องเร่งด่วน  หรือมีความสำคัญควรใช้การติดต่อช่องทางอื่น

๔.ไม่ควรเขียนแสดงงความคิดเห็นมากเกินไป  อาจทำให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดได้

๕. การส่งข้อความด้วยภาษาเขียน  ควรเลือกใช้คำที่แปลความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา  

   ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่มีความหมายแฝง

๖. ไม่ควรเขียนอัพเดต (Update) สถานะของตนเองมากเกินไป

๗. หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์แต่ในเฉพาะในด้านลบ

๘. หลีกเลี่ยงการส่งต่อจดหมายลูกโซ่

ทวิตเตอร์ (Twitter)

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก (Micro Blogging) โดยผู้ใช้สามารถ

ส่งข้อความยาวไม่เกิน  ๑๔๐ ตัวอักษร   ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือ Re-tweet ข่าวสารที่น่าสนใจของคนอื่น   และข้อความที่ส่งถึงกันมีศัพท์เรียกว่า "Tweets" ซึ่งเปรียบเหมือนเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลา ข้อความที่จะส่งนั้นต้อง   เป็น Plain text เท่านั้นจะแทรกคำสั่งโปรแกรมอะไรไม่ได้ ยกเว้นแต่ Hyperlink

แนวทางการใช้ภาษาเขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์  

๑. การทำหน้าที่สื่อของทวิตเตอร์จะคล้ายกับการประกาศ   แจ้ง  บอกข่าว  ดังนั้นก่อนเขียนข้อความ  

ควรคำนึงว่าอาจเป็นการรบกวนผู้อื่นที่ติดตามอ่านอยู่หรือสิ่งใดก็ตามที่ไม่อยากให้รับรู้โดยทั่วกัน  ไม่ควรเขียนเผยแพร่

๒. ไม่ควรใช้ความเป็นเพื่อนกับความเป็นลูกค้าปะปนกัน

๓. ไม่ควรสมัครบัญชีทวิตเตอร์ไว้หลายบัญชีจนเกินไป

๔. ไม่ควรตอบกลับข้อความโดยไม่อ่าน

๕. หากเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเร่งด่วนควรติดต่อเป็นการส่วนตัว

๖. กรณีที่ไม่พอใจบุคคลหรือเรื่องที่ผู้อื่นทวิตก็ควรเลือก   Unfollow  แทนการวิพากษ์วิจารณ์ ตอบโต้

   หรือว่ากล่าว

๗. เมื่อต้องการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหรือในโอกาสที่เป็นทางการ  กึ่งทางการ  ไม่ว่าจะเป็น

    คำขึ้นต้น  การเชื่อมความ  คำลงท้ายหรือ    คำที่ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็น

 

 

 

หน้า  ๔

สรุป

การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทางสังคมประเภทใดก็ตาม สิ่งที่น่

พิจารณาคือ   ลักษณะการใช้ภาษาเขียนจะมีความใกล้เคียงกับภาษาพูด หรือบางครั้งก็นำภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน      ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นใจความหรือสาระของการติดต่อสื่อสารมากกว่าเน้นไปที่แบบแผนไวยากรณ์

นอกจากนี้แม้ว่าการเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในบางครั้งที่เป็นการเน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ส่งสาร

 ก็ไม่ควรทำให้เกิดลักษณะของการสร้างคำ ตัดคำ หรือเปลี่ยนแปลงรูปคำจนผิดไวยากรณ์ เพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทำให้เกิดภาพจำและทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มโดยเฉพาะเยาวชนจดจำ   และเข้าใจว่าเป็นภาษาที่ถูกต้อง กลายเป็นการใช้ภาษาผิดไวยากรณ์จนคุ้นเคยและรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015015 sec.