somjintana


สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสื่อสาร

สาระการเรียนรู้  เรื่อง  การเขียนสื่อสาร

ความหมายของการเขียนสื่อสาร

การเขียนสื่อสาร เป็นการสื่อสาร สื่อความหมายผ่านตัวอักษร เพื่อผู้อ่านได้ทราบ เข้าใจเรื่องราวในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายออกมา

ความสำคัญของการเขียน

—        ๑.เป็นการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

—        ๒.เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง

—        ๓.เป็นเครื่องสร้างสรรค์ความสามัคคี

—        ๔.เป็นการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง

—        ๕.เป็นเครื่องแสดงความปรารถนาของมนุษย์

—        ๖.เป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์

—        ๗.เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ได้รับการยกย่อง

ประเภทของการเขียนสื่อสาร
   
      แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการเขียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

การเขียนเพื่อการจดบันทึก

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

แบ่งตามรูปแบบของการเขียน  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

การเขียนที่เป็นแบบแผน

การเขียนที่ไม่เป็นแบบแผน

แบ่งตามลักษณะของการเขียน  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

การเขียนร้อยแก้ว

ประเภทสารคดี

ประเภทบันเทิงคดี

การเขียนแบบร้อยกรอง

จุดมุ่งหมายของการเขียน

Ä การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง

Ä  การเขียนเพื่ออธิบาย

Ä  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น

Ä  การเขียนเพื่อสร้างจินตนากา

Ä  การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจ

Ä  การเขียนเพื่อล้อเลียน เสียดสี

Ä  การเขียนเพื่อกิจธุระ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการเขียนเพื่อการสื่อสาร

การเขียนเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ คือ การสื่อสารที่จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบของการสื่อสาร 

 ทั้ง ๕ ประการ แต่ละองค์ประกอบก็มีความสำคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารในแต่ละครั้งด้วย

๑.ผู้เขียนหรือผู้ส่งสาร

มีลายมือที่ประณีต

มีความรู้ความสามารถเรื่องการใช้ภาษา

มีความสามารถในการถ่ายทอด

มีความรอบรู้ในด้านเนื้อหาสาระ

เป็นผู้มีโลกทัศน์กว้าง

มีคุณธรรมที่ดี

๒.เนื้อหาสาระหรือสาร

ความน่าสนใจ

มีประโยชน์

มีความถูกต้อง

มีความเหมาะสม

มีความทันสมัย

๓.เครื่องเขียนและสื่ออื่นๆ

มีความชัดเจน

มีความสวยงาม

มีความถูกต้องเหมาะสม

๔.ผู้อ่านหรือผู้รับสาร

มีความรู้เรื่องภาษาดี

มีความสามารถในด้านการอ่าน

มีความรอบรู้และโลกทัศน์กว้าง

มีความเป็นธรรม

๕.ผลลัพธ์ของการเขียน

เกิดความรู้ความเข้าใจ

เกิดความเข้าใจผิด

 ผลกระทบหรือผลพลอยได้

ขั้นตอนการเขียน

     รวบรวมความคิด

การจัดระเบียบความคิด

ลงมือเขียน

ตรวจทานและปรุงแต่ง

รูปแบบการเขียนที่ดี

มีความชัดเจน

มีความเรียบง่าย

มีความกระชับ

สร้างความประทับใจ

มีลีลา

สร้างภาพพจน์หรือจินตนาการ

มีความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016548 sec.