Kru_Biology


แบบฟอร์รายงานม กิจกรรม 1.9 ถั่วงอกสร้างอาชีพ
กิจกรรม 1.9 ถั่วงอกสร้างอาชีพ (STEM Education) 10  คะแนน 
คำชี้แจง 
      1. กิจกรรม 1.9 เป็นสวนหนึ่งของรายวิชาชีววิทยา 1 รหัววิชา ว31241
      2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการศึกษาชิ้นงานด้วยกระบวนการ STEM Education เริ่มเก็บข้อมูล ตั้งแต่ พฤษถาคม 2562 สิ้นสุดการศึกษาและรายงานให้เสร็จสิ้นภายใรสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน
      3. ชิ้นงานที่นักเรียนต้องส่ง 
          3.1 วีดีทัศน์นำเสนอ โดยถ่ายทำตั้งแต่กระบวนการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการทดลอง บันทึกผลระหว่างศึกษา สรุปผลการศึกษา และรายงานนำเสนอ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ App นำเสนอรายงาน
          3.2 รูปเล่มรายงาน 5 บท (Download แบบฟอร์มที่นี่)

NSSC-KM © 2017

Generated 0.041536 sec.