krujaae


1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ปีการศึกษา 2561

EA091DF5-040D-48D0-BE58-75D5EE59858A.png
การสร้างคอร์ส ผ่านแอพพลิเคชั่น iTunes U course
0AE65653-6DDC-4CD6-BCEA-E34268A1DF8C.png


NSSC-KM © 2017

Generated 0.014973 sec.