Krutiew


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

รหัสวิชา  อ 33204           รายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6           ภาคเรียนที่   2           เวลา    60   ชั่วโมง         จำนวน   1.5   หน่วยกิต

 

 

                   อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับอาหาร ภาษา สิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน อ่านบันเทิงคดีที่เป็นบทร้อยกรองและนิทานอุทาหรณ์ โดยทักษะ หรือกลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การวิเคราะห์หน่วยคำ การจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์เชิงลำดับข้อความ แยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น สร้างจินตภาพ ระบุองค์ประกอบของเรื่องเล่า ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง พูดให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พูดนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณีของเจ้าของภาษาและชนชาติอื่นๆ อภิปรายความเหมือนและความต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้กระบวนการเขียนในการเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ให้เหตุผลหรือบอกผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่ง แสดงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือตามประเด็นที่กำหนด เขียนเรื่องเล่า และถอดความบทร้อยกรอง ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนรู้

 

 

 

ผลการเรียนรู้

 

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีที่เกี่ยวกับอาหาร ภาษา วรรณกรรม วรรณคดี

3. เขียนย่อหน้า เรียงความเปรียบเทียบ ให้เหตุผล แสดงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตีความบทร้อยกรองเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หรือหัวข้อที่กำหนด

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียน


แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม        

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา   อ 33204       รายวิชา    ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6       เวลา    60  คาบ        จำนวน    1.5  หน่วยกิต

 

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น

ความรู้

ทักษะ/กระบวนการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  :  Food

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีที่เกี่ยวกับอาหาร

3. เขียนย่อหน้า เรียงความเปรียบเทียบ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

--บทอ่านเรื่อง  Sushi Crosses the Pacific และ

What’s for Breakfast?

-คำศัพท์ และสำนวนภาษา

-ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

 

- ทักษะเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

     การฟัง ,การพูด, การอ่าน, การเขียน

- การสื่อสาร

- การให้เหตุผล

- กระบวนการกลุ่ม

- การสืบค้น

 

รักความเป็นไทย : นำเสนออาหารไทยด้วยความชื่นชม และภาคภูมิใจ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  :  Language

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีที่เกี่ยวกับภาษา

3. เขียนย่อหน้า เรียงความให้เหตุผล เกี่ยวกับเรื่องภาษา

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

-บทอ่านเรื่อง  Keeping It Secret และ English

around the World

-คำศัพท์ และสำนวนภาษา

-ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

 

- ทักษะเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

     การฟัง ,การพูด, การอ่าน, การเขียน

- การสื่อสาร

- การให้เหตุผล

- กระบวนการกลุ่ม

- การสืบค้น

ซื่อสัตย์ : ปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน อ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น

ความรู้

ทักษะ/กระบวนการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

หน่วยการเรียนรู้ที่   7  :   Environment

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3. เขียนย่อหน้า เรียงความแสดงข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือหัวข้อที่กำหนด

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

-บทอ่านเรื่อง  Behind Bars at the Zoo  และ

Crops, Codes, and Controversy

-คำศัพท์ และสำนวนภาษา

 

 

- ทักษะเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

     การฟัง ,การพูด, การอ่าน, การเขียน

- การสื่อสาร

- การให้เหตุผล

- กระบวนการกลุ่ม

- การสืบค้น

 

ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจเรียน และศึกษาค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่   8  :   Readings from Literature

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีที่เกี่ยวกับ

วรรณกรรม วรรณคดี

3. เขียนย่อหน้า เรียงความ ตีความบทร้อยกรอง เกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด

4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะมีผลกระทบหรืออุปสรรคจากภาษาแม่บ้างก็ตาม

 

 

-บทอ่านเรื่อง  The Road Not Taken   และ The story of the Mouse Merchant

-คำศัพท์ และสำนวนภาษา

-ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

 

 

- ทักษะเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

     การฟัง ,การพูด, การอ่าน, การเขียน

- การสื่อสาร

- การให้เหตุผล

- กระบวนการกลุ่ม

- การสืบค้น

 

 

ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจเรียน และศึกษาค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

 

 NSSC-KM © 2017

Generated 0.016304 sec.