TeacherTony


Unit 12 Lost and Found

         -     คำศัพท์และสำนวนภาษา

                บทเรียนย่อยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss)

                -     treasure (n.):                               a store of money, gold, jewels, etc. (ทรัพย์สมบัติ)

                -     dazzling (adj.):                          extremely bright (สว่างจ้า)

                -     revenge (n.):                               harm done to another person in return for harm which he has done (to someone) (การแก้แค้น)

                -     drain (v.):                                     to clear (land) of water by the use of ditches and pipes     (ลอกคูคลอง)

                -     notorious (adj.):                         well known for badness or wickedness (ที่โด่งดังในทางไม่ดี)      

                -     weave (v.):                                   to make by crossing strands in a pattern (ทอ สาน)

                -     intimidate (v.):                            to frighten by threatening violence (ขู่เข็ญ)

                -     surrender (v.):                            to yield (ยอมแพ้ ยอมจำนน)

                -     reveal (v.):                                   to make known (เปิดเผย)

                -     invaluable (adj.):                       extremely valuable, worth a great deal (มีค่ามหาศาล)

                -     theory (n.):                                   an idea, argument that something is true (ทฤษฎี)

                บทเรียนย่อยที่ 2

                -   

                บทเรียนย่อยที่ 3

                -   

                บทเรียนย่อยที่ 4  (กิจกรรม Reading)

                -     accustomed (adj.):                   used to (เคยชิน)

                -     astronomer (n.):                         scientist who studies outer space (นักดาราศาสตร์)

                -     wedge (v.):                                  stuck between two things (แทรกระหว่างของสองสิ่ง)

                -     appraiser (n.):                            someone who determines the value of something (ผู้ประเมินราคา)

                -     bargain (v.):                                to argue about or discuss a prize (ต่อรองราคา)

                -     evaluate (v.):                               to form an idea of the worth of (ประเมิน)

                -     authentic (adj.):                         real (จริง แท้)

                -     amateur (n.):                               someone who does something for love of it and not for money (คนที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยใจรัก ไม่ใช่เป็นอาชีพ)

                -     hit the jackpot (v. phrase):       to win the big prize (ได้รางวัลใหญ่)

                -     jackpot (n.):                                a sum of money won as the biggest prize in many forms of gambling, such as a slot machine or lottery (เงินรางวัลใหญ่)

                -     stumble upon (v.):                     to meet or discover by chance (ค้นพบโดยบังเอิญ)

                -     split (v.):                                       to divide (แบ่ง)

         -     หน้าที่ภาษา

                -     Conducting an interview

                -     Expressing regret

                -     Expressing understanding

 

 

         -     โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์

                -     Using where and when in adjective clauses

                -     Using whose in adjective clauses

         -     ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

            บทเรียนย่อยที่ 1 

                -

                บทเรียนย่อยที่ 2

                -   

                บทเรียนย่อยที่ 3

                -   

                บทเรียนย่อยที่ 4  (กิจกรรม Reading)

                -     The American Declaration of Independence (คำประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา)

วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 วันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day) โดยอาณานิคมของ สหราชอาณาจักร 13 แห่งในดินแดนอเมริกาได้ออก "คำประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร" (Declaration of Independence) ต่ออังกฤษ ก่อให้เกิดประเทศใหม่ชื่อว่า "สหรัฐอเมริกา" (United State of America) ขึ้น ผู้ร่างคำประกาศดังกล่าวคือ โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศ คำประกาศดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้ ดินแดนแถบนี้ได้มีชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือ "อินเดียนแดง" (Indian) อพยพมาจากทวีปเอเชียเมื่อกว่า 25,000 ปีมาแล้ว จากนั้น นักสำรวจชาวสเปนได้เดินเรือมาสำรวจทางภาคใต้และตะวันตกเมื่อต้นศตวรรษที่ 16 ในปี ค.ศ. 1607 ชาวอังกฤษกลุ่มแรกได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองเจมส์ทาวน์ (Jamestown) จากนั้นชาวยุโรปกลุ่มอื่น ๆ ได้อพยพตามเข้ามาพร้อมกับนำทาสผิวดำจากแอฟริกาเข้ามาด้วย แล้วขยายออกไปทางด้านตะวันตกอย่างรวดเร็ว โดยการขับไล่ชาวอินเดียนแดงให้ถอยร่นออกไป หลังจากประกาศอิสรภาพแล้วก็ได้เกิดสงครามกลางเมือง(American Civil War) ขึ้นในปี ค.ศ. 1776-1783 ระหว่างรัฐฝ่ายใต้ทั้ง 13 รัฐที่ต้องการเอกราชกับ 21 รัฐฝ่ายเหนือที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ หลังจากชัยชนะของฝ่ายใต้ อังกฤษจึงยอมรับประเทศใหม่นี้ จากนั้นสหรัฐอเมริกาก็แผ่ขยายอาณาเขตของตนเองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึงกว่า 4 เท่าตัว และประกาศรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1787 ซึ่งยังคงใช้มาจนปัจจุบัน

                -     Garage sale (หรือเรียกว่า yard sale, rummage sale, tag sale, attic sale, moving sale, or junk sale) หมายถึง การนำของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว เช่น เครื่องเรือน เสื้อผ้า ฯลฯ มาวางขายหน้าบ้านหรือในโรงรถ

                -     Flea market (หรือเรียกว่า swap meet) หมายถึง ตลาดนัดที่ขายสินค้าประเภทของใช้แล้วหรือของเก่าเก็บในราคาถูก อาจตั้งอยู่ในคลังสินค้า โรงยิมของโรงเรียน หรืออาจตั้งอยู่กลางแจ้ง เช่น บนสนามหญ้าหรือในเต็นท์

               -     Thrift shop (หรือเรียกว่า A charity shop, thrift store, hospice shop, resale shop or op shop) หมายถึง การขายสินค้าที่จัดโดยองค์กรการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ มักขายสินค้าประเภทใช้แล้วที่บริจาคโดยประชาชน เนื่องจากสินค้าที่ขายเป็นสินค้าที่ได้รับบริจาคมา และค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ามีต้นทุนต่ำ จึงสามารถขายสินค้าได้ในราคาถูก


NSSC-KM © 2017

Generated 0.018498 sec.