TeacherTony


Unit 8 Against the Odds
-        คำศัพท์และสำนวนภาษา
                บทเรียนย่อยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss)
                -     coincidence (n.):                   a situation in which separate things happen by chance at the same time or in the same way (ความบังเอิญที่สองสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในที่เดียวกัน)
                -     fate (n.):                                    the supposed power that controls event  (โชคชะตา)
                -     successively (adv.):               following one after the other (อย่างต่อเนื่อง)
                -     unconscious (adj.):               experiencing temporary loss of all senses (หมดสติ)
                -     delighted (adj.):                     very happy because something good has happened (ที่มีความสุขมาก)
                -     astounded (adj.):                   extremely surprised or shocked (ที่รู้สึกประหลาดใจอย่างมาก)
                -     identical (adj.):                       exactly the same (เหมือนกันทุกประการ)
                -     striking (adj.):                         attracting interest or attention (ที่ดึงดูดความสนใจ)
                -     odd (adj.):                               unusual  (แปลก ประหลาด)
                -     assassinate (v.):                     to murder (ลอบฆ่า)
                บทเรียนย่อยที่ 2
                -
                บทเรียนย่อยที่ 3
                -
                บทเรียนย่อยที่ 4  (กิจกรรม Reading)
                -     selective (adj.):                          careful in choosing (ที่เลือกแล้ว)
                -     exhilarating (adj.):                    making you feel extremely happy, excited, and full of energy (ที่รู้สึกตื่นเต้น ยินดีมาก)
                -     intact (adj.):                                remaining whole and unharmed (คงอยู่)
                -     disoriented (adj.):                     confused  (สับสน)
                -     ordeal (n.):                                  an extremely unpleasant experience, especially one that lasts a long time  (ประสบการณ์ที่ยากลำบากหรือทุกข์ทรมานแสนสาหัส)
                -     haggard (adj.):                          very thin and tired (อิดโรย)
                -     seemingly (adv.):                       according to what appears (เท่าที่ปรากฏแก่สายตา)
                -     reception (n.):                            the quality of radio waves received by a device (การรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน์ )
                -     ultimately (adv.):                        in the end (ในที่สุด)
                -     frostbitten (adj.):                        injured by frost or extreme cold (ที่ถูกหิมะกัด)
                -     hallucinate (v.):                          to see or hear something that is not really there, especially because of an illness or the effect or drugs (เห็นภาพหลอน)
                -     startling (adj.):                           very surprising (ที่น่าประหลาดใจ)
                -     detectable (adj.):                      able to be found (ที่สามารถตรวจสอบได้)
                -     pulse (n.):                                   the regular beating of the heart (ชีพจร)
                -     hypothermia (n.):                       a medical condition in which the body temperature falls below the usual  level (สภาวะอุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติ)
         -     หน้าที่ภาษา
                -     Discussing coincidences
                -     Expressing surprise
         -     โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์
                -     Such….that / so…that
                -     Reducing adverb clauses
         -     ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
            บทเรียนย่อยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss)
-        Kimono กิโมโน ถ้าแปลตามตัวอักษรคันจิจะแปลว่า “เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องอาภรณ์” และมีวิวัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งกลายเป็นภาพติดตา เมื่อกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงภาพคนญี่ปุ่นในชุดกิโมโนที่สวยงาม กิโมโนมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วแต่โอกาสในการใส่ และเปลี่ยนรูปแบบไปตามฤดูกาล รวมถึงการสวมใส่ของแต่ละคน แต่ละเพศ แต่ละวัยก็ทำให้กิโมโนเปลี่ยนรูปแบบไปต่าง ๆ
                      ปัจจุบันผู้ที่สวมใส่กิโมโนไม่ได้มีเพียงแต่ผู้สูงวัยเท่านั้น วัยรุ่นก็ต้องใส่ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น วันฉลองอายุครบ 20 ปี วันจบการศึกษา (ในบางโรงเรียน) เป็นต้น กิโมโนเป็นชุดที่มีราคาค่อนข้างสูง จึงนิยมมอบให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ไม่น้อยที่ไม่สามารถสวมกิโมโน หรือผูก
โอบิได้ถูกต้อง จึงได้มีโรงเรียนสำหรับสอนการสวมใส่กิโมโนเกิดขึ้น เนื้อผ้ากิโมโนนั้นมีทั้ง ผ้าฝ้ายและผ้าไหม ถ้าเป็นผ้าไหมจะสวยงามมาก และอาจมีราคาสูงถึงล้านเยนเลยทีเดียว
                บทเรียนย่อยที่ 2
         -
         บทเรียนย่อยที่ 3  (กิจกรรม Conversation)
-        ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
นักเรียนอเมริกันส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 12 ปี สำหรับการเรียนระดับประถมศึกษา (Primary School) และมัธยมศึกษา (Secondary School) แล้วสมัครเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัย (College) มหาวิทยาลัย (University) สถาบันสายอาชีพ (Vocational School) สถาบันสายเลขานุการ (Secretarial School) และสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูง (Professional Schools) อื่น ๆ ได้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary School)
เด็กอเมริกันจะเริ่มเรียนตอนอายุประมาณ 6 ปี โดยจะเข้าเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 5-6 ปี และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการเรียนในช่วงแรก 3 ปีและต่ออีกช่วงเป็นเวลาอีก 3 ปี หรือ 4 ปี ระบบการเรียนแบบนี้ เรียกว่า "Middle School" หรือ "Junior High School" และ "Senior High School" (โดยทั่วไปมักใช้คำเรียกโดยรวมว่า "High School")  การศึกษาจำนวน 12 ปีนี้แบ่งเป็นปีหรือ Grade  เรียกระดับการเรียนนี้เป็น ปี 1 - ปี 12 (Grade 1 - Grade 12)
ระดับปริญญาตรี (Undergraduate or College Years)
นักศึกษาอเมริกันโดยทั่วไปมักเลือกเรียนในวิชาต่าง ๆ ที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย ในช่วงระดับปริญญาตรี นักศึกษาส่วนมากจะยังไม่เน้นในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะจนกระทั่งเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาในช่วง 2 ปีแรกของหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชาพื้นฐาน เมื่อเข้าชั้นปีที่ 3 จึงเลือกวิชาเอกของสาขาวิชาที่ต้องการ และต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาต่าง ๆ ภายใต้สาขาวิชานี้ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ สำหรับสถาบันการศึกษาบางแห่ง นักศึกษาอาจต้องเลือกวิชาโทด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate or Graduate Education)
ปริญญาโท - Master's Degree:
การศึกษาในระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Library Science, Engineering, Social Work หรือ MBA โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาศึกษา 2 ปี หลักสูตรปริญญาโท
บางหลักสูตรอาจมีระยะเวลาเพียง 1 ปี เช่น หลักสูตรด้าน Journalism หรือ LLM การศึกษาในระดับนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเข้าชั้นเรียน และต้องเตรียมเขียนงานวิจัย หรือ "Master's Thesis" ด้วย
ปริญญาเอก - Doctorate (Ph.D.):
สำหรับบางสถาบัน นักศึกษาอาจเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เลย โดยไม่จำเป็น
ต้องเข้าเริ่มต้นการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อน ระยะเวลาของหลักสูตร คือ 3 ปีหรือมากกว่า แต่สำหรับนักศึกษาต่างชาติ อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาถึง 5-6 ปี สำหรับการศึกษาในช่วง 2 ปีแรก นักศึกษาส่วนใหญ่จะลงทะเบียนเพื่อการเข้าชั้นเรียนและร่วมสัมมนาต่าง ๆ หลังจากนั้น จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ปีในการทำงานวิจัยของตนเองและเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อน นักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ สอบผ่านตามระดับคะแนนที่กำหนด และผ่านการสอบปากเปล่าในหัวข้อเดียวกับงานวิทยานิพนธ์จึงจะสำเร็จการศึกษา
                บทเรียนย่อยที่ 4  (กิจกรรม Reading)
                -     The Sierra Nevada Mountains เทือกเขาเซียร์รา เนวาดา ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียและเนวาดา มีความยาวจากด้านเหนือถึงใต้ประมาณ 400 ไมล์ (650 กิโลเมตร) ยอดที่สูงที่สุดชื่อ Mount Whitney (ยอดเขาวิทนีย์) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 14,505 ฟุต (4,421 เมตร)

NSSC-KM © 2017

Generated 0.017976 sec.