somjintana


รายวิชา ท๓๐๒๐๕ ภาษากับวัฒนธรรม

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ท๓๐๒๐๕              รายวิชาภาษากับวัฒนธรรม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                     เวลา  ๒  ชั่วโมง                       จำนวน  ๑  หน่วยกิต

 

          ศึกษา   เกี่ยวกับภาษากับวัฒนธรรม  การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน         การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปะแขนงต่างๆทั้งด้านสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม ประติมากรรม  ดนตรี นาฏศิลป์  ประเพณี   คติชาวบ้าน  รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมอาเซียนที่มีต่อวัฒนธรรมไทย และความสำคัญของภาษาไทยในด้านการสืบทอดวัฒนธรรมไทย

          ฝึกทักษะ   การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด  วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปะแขนงต่าง ๆ  ประเพณีไทย  และคติชาวบ้าน     ใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและ   วัฒนธรรมอาเซียน   อธิบายลักษณะเด่น ศัพท์เฉพาะ     วิเคราะห์และประเมินค่าศิลปะแขนงต่าง ๆ ประเพณี  คติชาวบ้าน ทั้งด้านคุณธรรม  ด้านสะท้อนชีวิต  ความเป็นอยู่ สภาพสังคม   และความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและอาเซียนที่มีอิทธิพลในชีวิตประจำวัน       โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  และ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

          เพื่อ    ให้ใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมถูกต้องกับวัฒนธรรมไทย เข้าใจความหมายภาษาอาเซียน

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาที่มีต่อวัฒนธรรม ความสำคัญของวัฒนธรรม  ในการดำรงสังคมไทยและความเจริญพัฒนาของประเทศชาติ   เห็นคุณค่าของการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของชาติ  และเข้าใจว่าวัฒนธรรมชุมชนและชาติของตนได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมชุมชนและชาติอื่น   และในทางกลับกันวัฒนธรรมของตนก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกัน รวมทั้งสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน   ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด

 
ผลการเรียนรู้

๑.  ใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมถูกต้องกับวัฒนธรรมไทย

๒.  พูดและบอกความหมายภาษาอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

๓.  อธิบายลักษณะเด่น  ศัพท์เฉพาะ  ในศิลปะแขนงต่าง ๆ

๔.  วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปะแขนงต่าง ๆ

๕.  วิเคราะห์และประเมินค่าในศิลปะแขนงต่าง ๆ  ทั้งด้านคุณธรรม  ด้านสะท้อนชีวิต

     ความเป็นอยู่  สภาพสังคม  และความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติ

๖.  วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีไทย

๗.  วิเคราะห์และประเมินค่าประเพณีไทย  ทั้งด้านคุณธรรม  ด้านสะท้อนชีวิต

ความเป็นอยู่  สภาพสังคม  และความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติ

๘.  วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับคติชาวบ้าน

๙.  วิเคราะห์และประเมินค่าคติชาวบ้าน  ทั้งด้านคุณธรรม  ด้านสะท้อนชีวิต

ความเป็นอยู่  สภาพสังคม  และความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติ

๑๐.  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับอาเซียน

๑๑.  อธิบายวัฒนธรรมไทยและอาเซียนที่มีอิทธิพลในชีวิตประจำวัน       

๑๒.  บอกความสำคัญของภาษากับการสืบทอดวัฒนธรรมไทย

๑๓.  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด 

รวมทั้งหมด    ๑๓    ผลการเรียนรู้

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.018113 sec.