krusuwanna


แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาสุขศึกษา

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.๑ สำหรับครูผู้สอน

             ๓  ห่วง

ประเด็น

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 

เนื้อหา

 

 

๑. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา ออกแบบ และจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และบริบทของท้องถิ่น

๑. ครูเลือก เรื่องที่สอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและผู้เรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

๑. เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์

 

แหล่งเรียนรู้

 

๑. กำหนดภาระงาน/ชิ้นงานในการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้เหมาะสมกับจุดประสงค์

และวัยผู้เรียน

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. เตรียมวิธีป้องกันและแก้ปัญหาจากการปฏิบัติกิจกรรม  

สื่อ/อุปกรณ์

   ๑.  ครูจัดเตรียมใบความรู้และใบงานที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและความสนใจของผู้เรียน

   ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

๑.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจใน

ความสามารถของตนเอง

๑. ครูเตรียมแผนฯหรือสื่อสำรอง เพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

 


 


             ๓  ห่วง

ประเด็น

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 

เวลา

 

๑. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับเวลาที่กำหนดไว้

 

๑.  จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้

๑.  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

การจัดกิจกรรม

๑.ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจำนวนนักเรียน  

 

๒.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑.  จัดนักเรียนคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เหมาะสมและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

๒. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ

 ๑. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

 

 

 ๒. เพื่อตรวจสอบศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความสามารถ

การประเมินผล

มีการออกแบบการวัดและประเมินผลได้เพียงพอกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา

มีการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ที่ต้องการวัด

 

มีวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการวัด

 

เงื่อนไขความรู้

 

๑.  ครูผู้สอน มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน เรื่อง การทดสอบสารอาหารในท้องถิ่น 

๒.  มีความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

๓. มีความรู้เรื่องส่วนผสมในการผลิตข้าวหลาม

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม

 

 

๑๓.๒ สำหรับนักเรียน

     

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

๑. รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 ๒. รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ      

๑. การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการทำให้มีสุขภาพดี

 

๑. นักเรียนวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

๒. รู้เท่าทันสถานการณ์ ทันโลก ทันเหตุการณ์

๓. การดูแล รักษาสุขภาพอย่างถูกสุขลักษณะทำให้สุขภาพดี มีความสุข

เงื่อนไขความรู้

๑. มีความรู้ เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ,การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ

 

เงื่อนไขคุณธรรม

๑. มีความรับผิดชอบ  เสียสละ ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ และมีความพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔.  ประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน

วัด

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

ความรู้

๑.ได้ความรู้ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ,การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ

 

๑.  มีการวางแผนในการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม

๒. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓. นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๑. มีความรอบรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

๒. รู้สาเหตุและปัญหาของการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

๑. การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

๒. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ทักษะ

๑. มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า

๒. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

๑. มีทักษะในการทำงาน

๒. มีสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับ ไปร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปได้

๑. ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมระมัดระวังและคุ้มค่า

 

๑. ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๒. มีทักษะในการคำนวณและนำไปใช้ได้เหมาะสม

ค่านิยม

๑.ตระหนักถึงผลที่ที่เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

 

๑. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานของกลุ่ม

๒. ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเสียสละและอดทน

 

๑. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด

๑.สืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. การใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

ใบงาน

เรื่อง การวิเคราะห์ประโยชน์ของสารอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม            

 

คำชี้แจง :  ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของสารอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม

 

ชื่อส่วนประกอบ

สารอาหาร

ประโยชน์

หมายเหตุ

๑. ข้าวเหนียว

 

 

 

๒. น้ำตาล

 

 

 

๓. ถั่ว

 

 

 

๔. กะทิ

 

 

 

๕. เกลือป่น

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ถ้าระบุประโยชน์เนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๕ หัวข้อ  ได้  ๒๕  คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม     ถือว่า  ผ่าน

ถ้าระบุประโยชน์เนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๔ หัวข้อ  ได้  ๒๐  คะแนน  อยู่ในระดับ ดี           ถือว่า  ผ่าน

ถ้าระบุประโยชน์เนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๓ หัวข้อ  ได้  ๑๕  คะแนน  อยู่ในระดับ ปานกลาง ถือว่า  ผ่าน

ถ้าระบุประโยชน์เนื้อหาครอบคลุมทั้ง๑- ๒ หัวข้อ ได้ ๑๐  คะแนน  อยู่ในระดับ ปรับปรุง  ถือว่า ไม่ ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015899 sec.