Kru_Biology


เซลล์หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
Tour of the cell
รูปร่างเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
animal cell structure
plant cell structure
กล้องจุลทรรศน์ LM
ผลการเปรียบเทียบโครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ TEM
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ SEM
ใบงาน องค์ประกอบในเซลล์สิ่งมีชีวิต
Worksheet : Cell structure & Function


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015828 sec.