Kru_Biology


กล้องจุลทรรศน์
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ LM
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ TEM
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ SEM
การใช้น้ำมันหัว 100XOil Immersion 100X.jpg
ขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ LM ตามลำดับ
ขั้นที่ 1
microscope 1.jpg
ขั้นที่ 2
microscope 2.jpg


ขั้นที่ 3
microscope 3.jpg

ขั้นที่ 4

microscope 4.jpg

ขั้นที่ 5

microscope 5.jpg

ขั้นที่ 6

microscope 6.jpg

ขั้นที่ 7

microscope 7.jpg


NSSC-KM © 2017

Generated 0.017318 sec.