KruBenDit


แบบฝึกหัด...พระอภัยมณี๒

พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ

ข้อที่ ๑/๑๐

คำถาม :

เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แสดงให้เห็นความรักของใครกับใครมากที่สุด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : แม่กับลูก
 • ตัวเลือกที่ ๒ : ภรรยากับสามี
 • ตัวเลือกที่ ๓ : นักบวชกับสาวก
 • ตัวเลือกที่ ๔ : สัตว์กับมนุษย์

ข้อที่ ๒/๑๐

คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงพระโยคีได้ถูกต้องที่สุด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : อายุห้าร้อยปีเศษ
 • ตัวเลือกที่ ๒: มีเวทมนตร์ปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายได้
 • ตัวเลือกที่ ๓ : รับประทานผลไม้และเผือกมันเป็นอาหาร
 • ตัวเลือกที่ ๔ : มีพละกำลังมากพวกเรือแตกมาอาศัยอยู่ด้วย

ข้อที่ ๓/๑๐

คำถาม :

ข้อใดเป็นคุณลักษณะพิเศษของเงือก

 • ตัวเลือกที่ ๑: ตาสว่างเห็นชัดในเวลากลางคืน
 • ตัวเลือกที่ ๒ : มีพละกำลังมากในเวลากลางคืน
 • ตัวเลือกที่ ๓ : มีความรอบรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเล
 • ตัวเลือกที่ ๔ : หยั่งรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

ข้อที่ ๔/๑๐

คำถาม :

การกระทำของพระอภัยมณีตรงกับข้อใด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
 • ตัวเลือกที่ ๒ : หนีไปตายเอาดาบหน้า
 • ตัวเลือกที่ ๓ : รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
 • ตัวเลือกที่ ๔ : ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า

ข้อที่ ๕/๑๐

คำถาม :

เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ใครเป็นผู้แสดงบทบาทมากที่สุด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : โยคี
 • ตัวเลือกที่ ๒: เงือก
 • ตัวเลือกที่ ๓ : นางผีเสื้อ
 • ตัวเลือกที่ ๔ : พระอภัยมณี

ข้อที่ ๖/๑๐

คำถาม :

ความเชื่อในเรื่องใดมีอิทธิพลต่อนางผีเสื้อมากที่สุด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : ความเชื่อเรื่องความฝัน
 • ตัวเลือกที่ ๒ : ความเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม
 • ตัวเลือกที่ ๓ : ความเชื่อเรื่งลางสังหรณ์
 • ตัวเลือกที่ ๔ : ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา

ข้อที่ ๗/๑๐

คำถาม :

เมื่อนักเรียนอยู่ในภาวะวิกฤต จะนำแบบอย่างที่ดีในด้านใด ของพระอภัยมณีมาเป็นตัวอย่าง

 • ตัวเลือกที่ ๑ : การให้อภัย
 • ตัวเลือกที่ ๒ : การมีปิยวาจา
 • ตัวเลือกที่ ๓ : การให้ความรัก
 • ตัวเลือกที่ ๔ : การตั้งสติอย่างมั่นคง

ข้อที่ ๘/๑๐

คำถาม :

ถ้าเปรียบกับปัจจุบันวิธีการพูดของโยคีเปรียบเทียบได้กับบุคคลในข้อใด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : ผู้มีศิล
 • ตัวเลือกที่ ๒ : ผู้มีความรู้
 • ตัวเลือกที่ ๓ : ผู้ที่อดทน
 • ตัวเลือกที่ ๔ : ผู้มีอำนาจ

ข้อที่ ๙/๑๐

คำถาม :

เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใด

 • ตัวเลือกที่ ๑ : การให้อภัย
 • ตัวเลือกที่ ๒ : การรู้จักควบคุมอารมณ์
 • ตัวเลือกที่ ๓ : การมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • ตัวเลือกที่ ๔ : การวางแผนด้วยความรอบคอบ

ข้อที่ ๑๐/๑๐

คำถาม :

เหตุใดนางผีเสื้อจึงยอมไปถือศิลภาวนาตามคำแนะนำของพระอภัยมณี

 • ตัวเลือกที่ ๑ : เพราะนางเชื่อความฝัน
 • ตัวเลือกที่ ๒ : เพราะนางไว้วางใจในตัวพระอภัยมณี
 • ตัวเลือกที่ 3 : เพราะนางกลัวจะเป็นอันตราย
 • ตัวเลือกที่ 4 : เพราะนางกลัวพระอภัยมณีจะสิ้นรักนางNSSC-KM © 2017

Generated 0.017701 sec.