Kru_Biology


คำอธิบายรายวิชา ชีววิทยา 2

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว31242                            รายวิชา ชีววิทยา 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2           เวลา 40 ชั่วโมง                 จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

          ศึกษาวิเคราะห์อาหารและการย่อยอาหาร การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ระบบขับถ่ายการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกันกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้ วิชา ว31242  ชีววิทยา 2  เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต

1.    ทดลอง อธิบาย สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหารและนำความรู้ไปใช้ดูแลสุขภาพ

2.    สืบค้นข้อมูล อภิปราย การสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในร่างกายของสัตว์และมนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

3.    สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายโดยการทำงานของระบบหายใจและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

4.    สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย โดยการทำงานของระบบขับถ่ายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

5.    สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย  และสรุปการรักษาดุลยภาพของร่างกายโดยการทำงานของร่างกายโดยการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง การสร้างภูมิคุ้มกัน และการนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

  

    รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบย่อยอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การสลายสารอาหารระดับเซลล์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ระบบหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ระบบขับถ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลืองและภูมิคุ้มกันร่างกาย

 

 

NSSC-KM © 2017

Generated 0.050620 sec.