somjintana


สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาษาสัมพันธ์ศิลปกรรมไทย - อาเซียน (ประติมากรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ภาษาสัมพันธ์ ศิลปกรรมไทย-อาเซียน
รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๕          รายวิชาภาษากับวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
.....................................................................................
สาระการเรียนรู้    เรื่อง    การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมไทย 
สาขาประติมากรรม
 

๑.ความหมายของประติมากรรม

        ประติมากรรม  ได้แก่   ศิลปะเกี่ยวกับการปั้นและการแกะสลัก   ประติมากรรมไทยที่สำคัญ  ได้แก่  พระพุทธรูป  ซึ่งมีอยู่หลายปาง และสร้างขึ้นหลายยุคหลายสมัย  แต่ที่มีความงามเป็นเลิศ ได้แก่  พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย  กล่าวได้ว่าการปั้นพระพุทธรูปของศิลปินสมัยสุโขทัยนั้น  นับว่าฝีมือ
ช่างวิเศษสุด

ประติมากรรมในวรรณคดี

     ๑.ประติมากรรมได้ก่อให้เกิดความชื่นชมและความประทับใจต่อกวี 
กวีได้ถ่ายทอดความชื่นชมนั้นลงใน
วรรณคดีอย่างแจ่มชัด 

     ๒.ประติมากรรมได้รับความรู้และความบันดาลใจจากวรรณคดีไปสร้างสรรค์
งานของตนอย่างมากมาย 

๒.ลักษณะเด่นอันแสดงเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทย  สาขาประติมากรรม

       ๒.๑.มีความอ่อนหวานละมุนละไม ศิลปกรรมต่าง ๆ ของไทยได้ถ่ายทอดความอ่อนหวานประณีตแห่งจิตใจของคนไทยเอาไว้เสมอ

       ๒.๒.มีลักษณะสร้างสรรค์  คือ  รู้จักดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นศิลปกรรมอย่างงดงาม

       ๒.๓.มีเจตนาบริสุทธิ์และสร้างขึ้นเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

       ๒.๔.แสดงถึงความสงบเสงี่ยมและความอ่อนน้อมถ่อมตน  ดังจะเห็นว่าศิลปกรรมไทยโบราณไม่นิยมระบุชื่อของตน  เป็นการสร้างอุทิศถวายเป็นสิ่งอลังการในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  เป็นการน้อมรำลึกถึงครูอาจารย์
ที่ประสาทวิชาความรู้ด้านนี้ให้แก่ตน

       ๒.๕.แสดงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีแบบแผน

       ๒.๖.มีลักษณะที่เชื่อถือ  ยอมรับ เชื่อถือ  คือ ความยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ความรู้ และฝีมือที่ครูอาจารย์สอนมา
การยอมรับ  คือ  การเล็งเห็นว่าถูกต้อง  สมควร  เหมาะสม และประชาชน

ยอมรับในผลงาน

       ๒.๗.มีลักษณะสืบต่อถ่ายทอดกันไม่ขาดสาย กล่าวคือ  ได้คิดสร้างแบบอย่างขึ้นเป็นบรรทัดฐาน  ทั้งรูปแบบ   ลวดลาย   การใช้สี  เป็นต้น

       ๒.๘.นิยมความงาม และการตกแต่งมากกว่าปกติ 

๓.ศัพท์เฉพาะทางประติมากรรม

       ๓.๑.ปาง   หมายถึง  การแสดงพุทธลักษณะทางประติมากรรม  
พระพุทธรูปปางที่คุ้นหู เช่น ปางสมาธิ 
ปางไสยาสน์ ปางมารวิชัย ปางประทานพร   ปางลีลา ปางห้ามสมุทร (ห้ามญาติ)  ปางนาคปรก ฯลฯ

       ๓.๒.เรือนแก้ว  หมายถึง  ซุ้มครอบเหนือพระพุทธรูป   สิ่งประดิษฐ์
เพื่อแสดงพุทธบารมีเฉพาะ
พระพุทธองค์

       ๓.๓.หุ้มแผลง  หมายถึง  วิธีหุ้มทองพระพุทธรูป  โดยใช้ทองคำแผ่ 
บุและตรึงด้วยหมุดตลอดองค์พระ

 ๔.คุณค่าของศิลปกรรมไทยสาขาประติมากรรม

       ๔.๑.คุณค่าที่ก่อเกิดความชื่นชมแก่มนุษย์

       ๔.๒.คุณค่าด้านคุณธรรม

       ๔.๓.คุณค่าด้านแสดงชีวิต  ความเป็นอยู่ สภาพสังคม  และความรู้สึกนึกคิด   ลักษณะเด่นอันแสดง  เอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทย ได้สะท้อนให้เห็นชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและความรู้สึกนึกคิดของคนไทยได้หลายประการ  เช่น 

     ๑.เป็นสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น 

     ๒.เป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

     ๓.เน้นความสงบเสงี่ยม  ความน้อมน้อมถ่อมตน  ความมีระเบียบแบบแผน

     ๔.เป็นสังคมที่ยอมรับผู้อาวุโส  ยอมรับและยกย่องฝีมือของครู

     ๕.ผู้คนในสังคมมีอารมณ์อ่อนไว  ละเอียดอ่อน   แสดงอารมณ์ต่าง ๆ
ออกมาอย่างกลั่นกรองประณีต

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016458 sec.