kruladdawan


เกณฑ์การประเมิน

แผนการวัดและประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา ค21101         รายวิชาคณิตศาสตร์ 1              ภาคเรียนที่ 1              เวลา 60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70:30                                        จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด

1

อัตราส่วนและร้อยละ

ค1.1 ม.2/4

ค6.1 ม.1-3/1-ม1-3/6

18

28

ใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ รายงาน

2

การวัด

ค 2.1 ม.2/1-ม.2/3

ค.2.2   ม.2/1

ค6.1 ม.1-3/1-ม1-3/6

10

19

ใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ รายงาน

3

แผนภูมิรูปวงกลม

ค5.1  ม.2/1

ค6.1 ม.1-3/1-ม1-3/6

6

12

ใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ รายงาน

4

การแปลงทางเรขาคณิต

ค3.2 ม.2/3

ค6.1 ม.1-3/1-ม1-3/6

12

21

ใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ รายงาน

5

ความเท่ากันทุกประการ

ค3.2 ม.2/1

ค6.1 ม.1-3/1-ม1-3/6

14

20

ใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ รายงาน

 

 

รวมคะแนนระหว่างภาค

70

 

คะแนนปลายภาค

30

 

รวม

100

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015719 sec.