kruladdawan


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค 22101  คณิตศาสตร์3                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่   1 เวลา   60  ชั่วโมง     จำนวน   1.5   หน่วยกิต

              ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการฝึกแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน

              -  อัตราส่วนร้อยละ  การใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหา

              - Theme 1  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับอาเซียน

              -  การวัด  การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่ในระบบเดียวกัน และต่างระบบ การเลือกใช้หน่วยการวัด การคาดคะเน ขนาด น้ำหนัก การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่แก้โจทย์ปัญหา

              -  แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม

              - Theme 3  การเชื่อมโยงโลกกับท้องถิ่น นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยแผนภูมิรูปวงกลม

              -  การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน สมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน พิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน

              -  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน และรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

              การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อธิบายและให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาอื่น ๆ ตลอดจนสามารถ คิดสร้างผลงานและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

              การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

รหัสตัวชี้วัด

              ค 1.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4, ค 1.2 ม. 2/1, ม. 2/2, ค 1.3 ม. 2/1, ค 1.4 ม. 2/1,

2.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ค 2.2 ม. 2/1, ค 3.2 ม. 2/1

รวมทั้งหมด   13   ตัวชี้วัด

 

ผลการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Southbook

1.  อาเซียนสนับสนุนประเทศสมาชิกก่อตั้งแหล่งพลังงานที่พึ่งพาได้

2.  สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาโลกซึ่งช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก


NSSC-KM © 2017

Generated 0.017034 sec.