krualisa


เกณฑ์การประเมิน

แผนการวัดและประเมินผลกิจกรรมแนว

เกณฑ์การตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

          ระดับ  “ผ”    หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด

          ระดับ  “มผ”  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สถานศึกษากำหนด

 

เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว

       1. นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาที่จัดกิจกรรม

     2. นักเรียนมีบันทึกแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     3. นักเรียนผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมที่เข้าร่วม

 

การเปลี่ยนระดับผลการเรียนประเมินกิจกรรมแนะแนว

        การเปลี่ยนผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน”
        ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน  โดยมอบหมายงานให้ทำ หรือใช้กิจกรรมอื่นใดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  ทั้งนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในภาคเรียน / ปีถัดไป

 

 

 

 

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.017494 sec.