krualisa


คำอธิบายรายวิชา
    รหัสวิชา ก 22915 / ก 22916         รายวิชา กิจกรรมแนะแนว          กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                     เวลา 1  คาบ / ชั่วโมง             จำนวน  -  หน่วยกิต 

คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว

        ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจและพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม       
        ฝึกปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ เกม เพลง ละคร การสังเกต สัมภาษณ์ สาธิต  สำรวจ ค้นหา รวบรวม โครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์และกระบวนการต่างๆ ตามสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  สามารถวางแผนตนเอง อาชีพรวมทั้ง  การดำเนินชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม    ในการพัฒนาผู้เรียน                                                                                                              
         เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะชีวิต อันจะนำไปสู่สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคลแห่งประชาคมอาเซียน มีจิตสำนึกรับผิดชอบ  ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

  

           รหัสตัวชี้วัด    น1.3.1 / น1.5.1 / น1.6.1 / น1.7.1

                        น2.1.1 / น2.1.2 / น2.2.1

                        น3.1.1 / น3.1.2 / น3.2.1 / น3.2.2 / น3.3.1/ น3.3.2

                        น3.4.1 / น3.4.2 / น3.4.3 / น3.4.4 / น3.4.5 / น3.4.6 / น3.4.7 / น3.4.8

          รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด


NSSC-KM © 2017

Generated 0.017297 sec.