kru_jeed


โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ส 21103  รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1                     ภาคเรียนที่  1              เวลา 20 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30                                                จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 1.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ส 2.2 ม. 1/1

ส 2.2 ม. 1/3

หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่

5

25

2.

อำนาจอธิปไตย

ส 2.2 ม. 1/2

อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย (นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ) การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

5

25

 3.

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

ส 2.1 ม. 1/1

การปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้แก่กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของการปฏิบัติตน

5

25

 4.

 

 

 

 

วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

ส 2.1 ม.1/3

ส 2.1 ม.1/3

ที่มา คุณค่าและลักษณะของวัฒนธรรมไทย ความแตกต่างและความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันได้

5

25

รวมคะแนนระหว่างภาค

 

70

คะแนนปลายภาค

 

30

รวม

20

100


NSSC-KM © 2017

Generated 0.017045 sec.