kru_jeed


คำอธิบายรายวิชา

          

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒน ธรรม

รหัสวิชา ส 21103      รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1      ภาคเรียนที่  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                  เวลา 20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5 หน่วยกิต


          ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง   วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย การปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในประเทศในกลุ่มอาเซียน

          โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการอภิปราย

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข

รหัสตัวชี้วัด

          ส 2.1  ม.1 / 1 ,   ส 2.1   ม.1 / 3  ,  

          ส 2.2  ม.1 / 1 ,   ส 2.2  ม.1 / 2  ,  ส 2.2   ม.1 / 3

 

          รวมจำนวน  5  ตัวชี้วัด


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016305 sec.