kruPanida


แผนการวัดและประเมินผล

แผนการวัดและประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา อ 32102  รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4                                       ภาคเรียนที่ 2/2555 เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30                                                        จำนวน 1 หน่วยกิต

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

  เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด

6

Going Green

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/2, ต 1.2 ม.4-6/4, ต 1.3 ม.4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/3

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.2 ม.4-6/1

สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ม.4-6/1

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ม.4-6/1, ต 4.2 ม.4-6/1

8

20

1. ถ้อยคำพูดเสนอแนะพร้อมทั้งให้เหตุผล

2. คำตอบที่ได้จากคำถามเกี่ยวกับข้อความบรรยายที่ฟัง

3. คำตอบที่ได้จากคำถามเกี่ยวกับบทความการอนุรักษ์โลกที่อ่าน

4. ถ้อยคำพูดนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มและข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการดำรงชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้า

5. เรียงความเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลก

6. ผลงานปฏิบัติ/ชิ้นงานอื่น ๆ

   - คำตอบจากการทำกิจกรรม Quick Check ข้อ A และกิจกรรม Vocabulary Building ข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 49 และ 53 ตามลำดับ และแบบฝึกหัด ข้อ A และ H ใน Workbook หน้า 35 และ 38 ตามลำดับ

   - คำตอบจากการทำแบบฝึกหัด ข้อ A-D ในหนังสือเรียน หน้า 50-51 และแบบฝึกหัด ข้อ C-G ใน Workbook หน้า 36-38

   - คำตอบจากการทำกิจกรรม After Reading ในหนังสือเรียน หน้า 55

   - ถ้อยคำอภิปรายกลุ่มในกิจกรรม Discussion ในหนังสือเรียน หน้า 55

7

There’s No Place Like Home

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 ม.4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/5, ต 1.3 ม.4-6/3

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.2 ม.4-6/1

สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ม.4-6/1

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ม.4-6/1, ต 4.2 ม.4-6/1

 

9

20

1.   ถ้อยคำพูดนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่อ่าน

2.   ผลงานเขียนนำเสนอความคิดเกี่ยวกับบ้าน

3.   คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาที่อ่าน

4.   การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนด

5.   คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามเกี่ยวกับบทบรรยายที่ฟัง

6.   การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล

7.   ข้อเขียนบรรยายลักษณะและความรู้สึกเกี่ยวกับบ้าน

8.  ผลงานปฏิบัติ/ชิ้นงานอื่น ๆ

-   คำตอบจากการทำกิจกรรม Quick Check ข้อ A และกิจกรรม Vocabulary Building ข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 63 และ 67 ตามลำดับ และแบบฝึกหัด ข้อ A-B ใน Workbook หน้า 45

- คำตอบจากการทำแบบฝึกหัด ข้อ A-D ในหนังสือเรียน หน้า 64-65 และแบบฝึกหัด ข้อ C-H ใน Workbook หน้า 46-48

8

The Sporting Life

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/5, ต 1.3 ม.4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/3

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม.4-6/3, ต 2.2 ม.4-6/1

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ม.4-6/1, ต 4.2 ม.4-6/2

8

20

1.     คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน

2.   การพูดและเขียนบรรยายนำเสนอผลงาน

3.   การแสดงบทบาทสมมตินำเสนอบทสนทนา

4.   คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามเกี่ยวกับบทบรรยายที่ฟัง

  1. ถ้อยคำพูดแสดงความคิดเห็นและข้อเขียนบรรยายขั้นตอนการเล่นกีฬา

6. ผลงานปฏิบัติ/ชิ้นงานอื่น ๆ

- คำตอบจากการทำกิจกรรม Quick Check ข้อ A และกิจกรรม Vocabulary Building ข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 71 และ 75 ตามลำดับ และแบบฝึกหัด ข้อ A ใน Workbook หน้า 51

--   คำตอบจากการทำแบบฝึกหัด ข้อ A-D ในหนังสือเรียน หน้า 72-73 และแบบฝึกหัด ข้อ C-G ใน Workbook หน้า 52-54

9

Laugh Out Loud

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/2, ต 1.2 ม.4-6/5, ต 1.3 ม.4-6/1

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม.4-6/3, ต 2.2 ม.4-6/1

สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ม.4-6/1

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ม.4-6/1

8

20

1.   บทบาทสมมติ (ละครตลกสั้น ๆ)

2.   ถ้อยคำพูดนำเสนอเรื่องตลก

3.   คำตอบที่ได้จากการฟังรายงานเกี่ยวกับสัตว์

4.   การอ่านออกเสียงบทสนทนาถูกต้องตามหลักการอ่าน

5.   คำตอบที่ได้จากการอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพ

6.  บทละครตลก

7.   ผลงานปฏิบัติ/ชิ้นงานอื่น ๆ

-    คำตอบจากการทำกิจกรรม Quick Check ข้อ A และกิจกรรม Vocabulary Building ข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 79 และ 83 ตามลำดับ และแบบฝึกหัด ข้อ A ใน Workbook หน้า 57

-    คำตอบจากการทำแบบฝึกหัด ข้อ A-D ในหนังสือเรียน หน้า 80-81 และแบบฝึกหัด ข้อ C-F ใน Workbook หน้า 58-60

10

You Are What You Eat

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/5, ต 1.3 ม.4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/3

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.2 ม.4-6/1

สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ม.4-6/1

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ม.4-6/1, ต 4.2 ม.4-6/1

7

20

1.      บทบาทสมมติโดยใช้สำนวนการเสนอ การตอบรับ ตอบปฏิเสธ

2.      คำตอบที่ได้จากการฟังบทบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำช็อกโกแลต

3.      การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน

4.      คำตอบที่ได้จากการอ่านบทความเกี่ยวกับอาหารว่าง

5.      เรียงความเกี่ยวกับมื้ออาหารที่ตนประทับใจ

6.      ผลงานปฏิบัติ/ชิ้นงานอื่น ๆ

- คำตอบจากการทำกิจกรรม Quick Check ข้อ A และกิจกรรม Vocabulary Building ข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 93 และ 97 ตามลำดับ และแบบฝึกหัด ข้อ A ใน Workbook หน้า 67

- คำตอบจากการทำแบบฝึกหัด ข้อ A-C ในหนังสือเรียน หน้า 95 และแบบฝึกหัด ข้อ C-E และ G ใน Workbook หน้า 68-70

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนนระหว่างภาค

70

 

คะแนนปลายภาค

30

 

รวม

100

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015544 sec.