kruPanida


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา อ 32102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

                        การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้พูดในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  เช่น  เรื่องสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโลก การอนุรักษ์โลก การมีชีวิตอยู่ในบ้านที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาระดับโลก และอดีตนักกีฬาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนได้ ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการดำรงชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้า พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์และสัตว์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของร่างกายและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทำให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนฟังและอ่านข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพื่อให้มีความปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ ได้
                       การใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร  การใช้ทักษะการทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดรวบยอด  การวิเคราะห์  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  โดยการฟัง พูด  อ่าน  และการเขียน  การแสดงบทบาทสมมุติ  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุก ๆ  ด้าน

                ผลการเรียนรู้

                        ต   1.1 (3,4) , ต   1.1 (1,3) , ต   1.1 (1,4) , ต   1.1 (1,2,3,4)

                        ต   1.2 (2,3,4) , ต   1.2 (1,3) , ต   1.2 (1,2,3) , ต   1.2 (2,3,4)

                        ต   1.3 (1,2) , ต   1.3 (2,3) , ต   1.3 (2) , ต   1.3 (1,4) , ต   1.3 (1)

                        ต   2.1 (1) , ต   2.2 (1) , ต   2.2 (3) , ต   2.2 (1,3) , ต   2.2 (1,2)

                        ต   3.1 (1) , ต   3.1 (1,2)

                        ต   4.1 (1) , ต   4.2 (1) , ต   4.2 (1,2)

 รวมทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016130 sec.