krutee007


แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การวาดภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   

รหัสวิชา ศ 21101                รายวิชา ศิลปะ1      ภาคเรียนที่ 1              เวลา         4   ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค  = 80 : 20                                จำนวน     1   หน่วยกิต

มาตรฐานการเรียนรู้

วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3มิติ

           ตัวชี้วัด

            ศ 1.1     ม.1/3

สาระสำคัญ

การวาดภาพแสดงทัศนียภาพเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญในการวาดภาพ แสดงระยะไกลใกล้

เป็น 3 มิติเพื่อให้ภาพที่ถ่ายทอดความประทับใจออกมาได้สมจริงคล้ายคลึงกับภาพที่เห็นจริงด้วยสายตาสามารถอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมผ่านงานศิลปะ

สาระการเรียนรู้

             ความรู้

             วิธีการวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงทัศนียภาพ

              วิธีการวาดภาพคนที่แสดงทัศนียภาพ

         ทักษะ/กระบวนการ

สาระการเรียนรู้อาเซี่ยน

-  ภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและอาเซี่ยน

กระบวนการปฏิบัติ

           คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    1.    มีวินัย

                           2.    ใฝ่เรียนรู้

                           3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดและการประเมินผล

                ความรู้

               แบบประเมินการวาดภาพทิวทัศน์

             ทักษะ/กระบวนการ

                 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์               แบบสังเกตพฤติกรรม                          12408_1104336946113_6166381_n.jpg

  การประเมินผลรวบยอด

              ชิ้นงานหรือภาระงาน   

การวาดภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน
 

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่1-2

1.        ครูให้นักเรียนดูภาพวาดทิวทัศน์ที่แสดงระยะไกลใกล้ เช่น ภาพวาดทิวทัศน์ทางบก ภาพวาดทิวทัศน์ทางทะเล และภาพวาดทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพทั้ง 3 ภาพ

                    ในประเด็นต่อไปนี้

                                -     ภาพวาดทั้ง 3 ภาพ มีความแตกต่างกันอย่างไร

                                -     ภาพวาดทั้ง 3 ภาพ มีครบหัวข้อขององค์ประกอบศิลป์หรือไม่

                                -     ภาพวาดทั้ง 3 ภาพ ภาพใดที่แสดงระยะไกลใกล้ได้ชัดเจน

            2.    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ เลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม

                    จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่ม โดยให้สมาชิกจับคู่กันศึกษาความรู้เรื่อง

                    การวาดภาพทัศนียภาพ จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

                                สมาชิกคู่ที่ 1         ศึกษา      การวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงทัศนียภาพคนและการกำหนดเงาของวัตถุ                 สมาชิกคู่ที่ 2          ศึกษา    วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มองเห็นได้ผ่านงานศิลปะ

                                สมาชิกคู่ที่ 3         ศึกษา     ภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

            3.    นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าเรื่องที่ได้ศึกษามาให้เพื่อนสมาชิกคู่อื่นๆ ฟัง

            4.    ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน  ครูกระตุ้นให้นักเรียน

                    ในกลุ่มระดมพลังสมองร่วมกันอภิปราย วางแผนการทำงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหัวข้อในใบงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน

                                                                                   ชั่วโมงที่3-4

            1.    ครูให้นักเรียนทำผลงานการวาดภาพทิวทัศน์ตามเกณฑ์ที่ครูกำหนด โดยครูอธิบายขั้นตอนการสร้างภาพลวงตา 3 มิติ สาธิตการร่างภาพ การเลือกมุมมองในการวาดภาพทิวทัศน์แสดงระยะไกลใกล้ การเลือกสีระบาย เทคนิควิธีการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง

            2.    นักเรียนแต่ละคนวาดภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน  พร้อมระบายสี เมื่อเสร็จแล้ว นำส่งครูผู้สอน

            3.    ครูคัดเลือกผลงานที่ดีบางชิ้นเป็นตัวอย่าง ประมาณ  4-5 ชิ้น แล้วให้นักเรียนเจ้าของผลงานออกมาอธิบายการเลือกส่วนประกอบต่างๆ รวมกันเป็นภาพที่มองเห็นในระยะไกลใกล้ที่หน้าชั้นเรียน

                 ครูชมเชยให้กำลังใจนักเรียน

            4.        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงทัศนียภาพ การวาดภาพคนที่แสดง

                    ทัศนียภาพ และการกำหนดเงาของวัตถุ

            —        นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สื่อการเรียนรู้

1)    หนังสือเรียน ทัศนศิลป์  ม.1   

2)   ตัวอย่างภาพทัศนียภาพและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

3)    ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน  

  

กิจกรรมเสนอแนะ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015898 sec.