krutee007


แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

 

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   

รหัสวิชา ศ 21101                รายวิชา ศิลปะ1      ภาคเรียนที่ 1              เวลา         2    ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค  = 80 : 20                                จำนวน     1   หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้   วาดภาพแสดงทัศนียภาพให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ                               12408_1104336946113_6166381_n.jpg

           ตัวชี้วัด

ศ 1.1       ม.1/3      

สาระสำคัญ

ความรู้เบื้องต้นของการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ มีความสำคัญต่อการถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็น

ด้วยการนำวิธีการสร้างความลึกลวงตา มาใช้กับการวาดภาพระบายสี ซึ่งจะทำให้ภาพมีบรรยากาศของความไกลใกล้ มีความเป็น 3 มิติ

สาระการเรียนรู้

             ความรู้

   ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพความลึกลวงตา

หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

วิธีวาดภาพแสดงทัศนียภาพระยะไกลใกล้

            ทักษะ/กระบวนการ

    กระบวนการปฎิบัติ

           คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    1.    มีวินัย

                           2.    มุ่งมั่นในการทำงาน

                    3    ใฝ่เรียนรู้

 

การวัดและการประเมินผล

                ความรู้

               แบบทดสอบ

             ทักษะ/กระบวนการ

               แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

            คุณลักษณะอันพึงประสงค์

              แบบสังเกตพฤติกรรม

การประเมินผลรวบยอด

              ชิ้นงานหรือภาระงาน   

การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1

        1.    ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพวาดแสดงลักษณะการวาดภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้แก่ ภาพวาดคนเหมือน ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาดทิวทัศน์ ภาพวาดหุ่นนิ่ง แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะภาพ โดยครูเชื่อมโยง ความสำคัญ ความแตกต่าง หลักการ และวิธีการ วาดภาพแสดงทัศนียภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนภาพทิวทัศน์แสดงระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

                2.    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง

                        การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ จากนั้นให้ช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

                3.    ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่กลุ่มช่วยกันทำ

                4.    ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

 ชั่วโมงที่2                                                                                    

  1. ครูให้นักเรียนจับคู่กันฝึกวาดเส้นแสดงทัศนียภาพตามใบงานที่ 1.2 เรื่อง การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ
    1. นักเรียน 3 คู่ มารวมกันเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละคู่ผลัดกันนำเสนอผลงานของตนเอง จากนั้นช่วยกันเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขงาน

                3.    ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานและอธิบายสรุปการวาดเส้นแสดงทัศนียภาพเกี่ยวกับระยะไกลใกล้ และเป็น 3 มิติ โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมและชมเชยกลุ่มที่นำเสนอได้ดี และให้กำลังใจกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

                4.    ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพทัศนียภาพ       

สื่อการเรียนรู้

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1

                           2)   ตัวอย่างภาพต่างๆ

                           3)   ใบความรู้ เรื่อง การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ

                           4)   ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนยีภาพ

                           5)   ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ

กิจกรรมเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016510 sec.