krutee007


แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   

รหัสวิชา ศ 21101                รายวิชา ศิลปะ1      ภาคเรียนที่ 1              เวลา   6  ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค  = 80 : 20                                จำนวน     1   หน่วยกิต

 

  1. 1.      มาตรฐานการเรียนรู้

วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

           ตัวชี้วัด

 ศ  1.1        ม.1/3              

2. สาระสำคัญ

การวาดภาพทัศนียภาพ เป็นเทคนิคการวาดภาพที่แสดงระยะไกลใกล้ ลงบนพื้นผิวเรียบ 2 มิติ

ให้เป็น 3 มิติ เพื่อให้ภาพถ่ายทอดความประทับใจออกมาดูสมจริงคล้ายคลึงกับภาพที่เห็นจริงด้วยสายตาสามารถอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมผ่านงานศิลปะ

3. สาระการเรียนรู้

-    หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

   สาระการเรียนรู้อาเซี่ยน

-  ภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและอาเซี่ยน

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                            12408_1104336946113_6166381_n.jpg

ความสามารถในการคิด

                           -    ทักษะการคิดวิเคราะห์

                           -    ทักษะการคิดสร้างสรรค์

                   4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                           -     กระบวนการปฏิบัติ

                           -     กระบวนการทำงานกลุ่ม

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    1.    มีวินัย

                           2.    ใฝ่เรียนรู้

                           3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน

การวาดภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและอาเซี่ยน

7. การวัดและประเมินผล

    7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   )    นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพตัวอย่าง

                           2)    ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

                           3)    ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ

                           4)    ใบงานที่ 2.1  เรื่อง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและอาเซี่ยน

                           5)   สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

   7.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   -     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

8. กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 

กิจกรรมที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

เวลา 2 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ

 

            1.    ครูให้นักเรียนดูภาพลักษณะที่มีความเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ภาพ

        ดังกล่าว ครูอธิบายเชื่อมโยงความสำคัญ ความแตกต่าง หลักการ และวิธีการวาดภาพแสดง

                    ทัศนียภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนภาพแสดงระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

            2.    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้จากใบความรู้และ

                    หนังสือเรียน แล้วทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ จากนั้น

                    ให้นักเรียนจับคู่กันฝึกวาดเส้นแสดงทัศนียภาพในใบงานที่ 1.2 เรื่อง การวาดเส้นแสดงทัศนียภาพ

            3.    ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูชมเชยกลุ่มที่ออกมา

                    นำเสนอได้ดีและให้กำลังใจกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

            4.    ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

                     

กิจกรรมที่ 2

การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

ภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

 

เวลา 4 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ

            1.    ครูให้นักเรียนดูภาพที่แสดงระยะไกลใกล้ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า12408_1104336946113_6166381_n.jpg

                                -     ภาพวาดทั้ง 3 ภาพ  มีความแตกต่างกันอย่างไร

                                -     ภาพวาดทั้ง 3 ภาพ  มีครบหัวข้อขององค์ประกอบศิลป์หรือไม่

                                -     ภาพวาดทั้ง 3 ภาพ  ภาพใดที่แสดงระยะไกลใกล้ได้ชัดเจน

            2.    ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่ม

                    แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่ม โดยให้จับคู่กันและศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดให้ แล้วผลัดกัน

                    สรุปประเด็นสำคัญในเรื่องที่ศึกษา ดังนี้

                                สมาชิกคู่ที่ 1         ศึกษา  การวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงทัศนียภาพคนและการกำหนดเงาของวัตถุ

                        สมาชิกคู่ที่ 2         ศึกษา  วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มองเห็นได้ผ่านงานศิลปะ

                                สมาชิกคู่ที่ 3         ศึกษา  ภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

            3.    จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพภาพทิวทัศน์และสถานที่สำคัญในท้องถิ่นตนเองและในอาเซี่ยน

            4.    ครูมอบหมายให้นักเรียนทำผลงานการวาดภาพทิวทัศน์ เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                    ให้นำมาส่งครู ครูคัดเลือกผลงานบางชิ้นเป็นตัวอย่าง แล้วให้เจ้าของผลงานออกมาอธิบายผลงาน

            5.    ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ การวาดภาพทิวทัศน์แบบทัศนียภาพ

                    และการวาดภาพคนแบบทัศนียภาพ

            —    นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.019381 sec.