krutee007


กำหนดการสอน

กำหนดการสอน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

รหัสวิชา ศ 21101               รายวิชา  ศิลปะ1        ภาคเรียนที่  1                              เวลา    40        ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20        จำนวน                              จำนวน  1    หน่วยกิต

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้

เวลา

1

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์

 

 

- ศิลปะและทัศนศิลป์

-คุณค่าของงานทัศนศิลป์

2

2

ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ

-ทัศนธาตุ

-สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

6

3

 

 

การออกแบบงานทัศนศิลป์

 

-ความหมายและความสำคัญของการออกแบบงานทัศนศิลป์

-หลักสำคัญของการออกแบบงานทัศนศิลป์

4

4

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี

-ความเป็นมาและแนวปฏิบัติในการวาดภาพ  ระบายสี

-ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี

4

5

หลักการวาดภาพ  แสดงทัศนียภาพ

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

-การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

6

6

 

 

งานปั้นและงานสื่อผสม

-ลักษณะและหลักการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม

-การแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม

4

7

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก

-ประเภทและความสำคัญของการออกแบบ

-การสร้างสรรค์งานออกแบบ

6

8

หลักการประเมิน งานทัศนศิลป์

-ความรู้พื้นฐานการประเมินงานทัศนศิลป์

-การประเมินงานทัศนศิลป์

2

9

ทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถิ่น

-งานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น

-เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ภาคต่างๆ ของไทย

3

10

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

-ความแตกต่างงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

3

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.019673 sec.