krupunya


แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้    เรื่อง   ดนตรีพื้นเมือง

รหัสวิชา  ศ 23101                         ชื่อรายวิชา  ศิลปะ 5                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ

ชั้น  ม.3                                           ภาคเรียนที่  1                             เวลา  2  ชั่วโมง

 

                    

มาตรฐานการเรียนรู้

          มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

             ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน         

             ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

          มฐ.ศ 3.1 ม. 3/1  เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น

 

   ผลการเรียนรู้อาเซียน

          เข้าใจว่าวัฒนธรรม ชุมชน และชาติของตนได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมชุมชนและชาติอื่น และในทางกลับกันวัฒนธรรมของตนก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นด้วย

 

สาระสำคัญ

ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ซึ่งในแต่ละประเภทสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดความไพเราะได้ โดยการนำเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมาบรรเลงร่วมกันเป็นวงดนตรีหรือเรียกว่า การผสมวง ในการผสมวงนั้นจะต้องตระหนักถึงเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงเข้ากันได้ดีจะทำให้วงดนตรีบรรเลงได้อย่างไพเราะ  จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตของคนในภาคนั้นๆ  วงดนตรีพื้นเมือง คือ วงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองในการบรรเลง ซึ่งในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตของคนในภาคนั้นๆ วงดนตรีพื้นเมืองแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง วงดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้   และวงดนตรีในประเทศอาเซียน

 

สาระการเรียนรู้

 1. ความรู้

               วงดนตรีพื้นเมือง

           2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

               การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การประยุกต์ การประเมินค่า  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ

           3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

               มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

 

การวัดและการประเมินผล

               1. วิธีการวัดและประเมินผล

                   1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

                   1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                   1.3 ตรวจใบงาน

 

          2. เครื่องมือ

                   2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

          3. เกณฑ์การประเมิน

                   3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน

                   3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                                      คะแนน    9 - 10            ระดับ         ดีมาก

                                      คะแนน    7 - 8              ระดับ         ดี

                                      คะแนน    5 - 6              ระดับ         พอใช้

                                      คะแนน    0 - 4              ระดับ         ควรปรับปรุง

 

การประเมินผลรวบยอด

              ชิ้นงานหรือภาระงาน   

ใบงาน ที่ 1  เรื่อง บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้

ใบงาน ที่ 2  เรื่อง การวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง

ภาระงานที่ 1 แผนภาพความคิดวงดนตรีไทยและแผนภาพชื่อวงดนตรีพื้นเมืองของแต่ละภาค

ภาระงานที่ 2 ความหลากหลายของดนตรีและบทเพลงพื้นเมืองในอาเซียน

 

กิจกรรมการเรียนรู้

 1. ให้นักเรียนดูภาพวงดนตรีไทย เช่น วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย หรือวงมโหรี จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ

 2.  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า วงดนตรีไทยประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ซึ่งในแต่ละประเภทสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดความไพเราะได้ โดยการนำเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมาบรรเลงร่วมกันเป็นวงดนตรีหรือเรียกว่า การผสมวง ในการผสมวงนั้นจะต้องตระหนักถึงเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงเข้ากันได้ดีจะทำให้วงดนตรีบรรเลงได้อย่างไพเราะ  

3. ให้นักเรียนศึกษาประเภทของวงดนตรีไทย

4. ให้นักเรียนออกมาสรุปประเภทของวงดนตรีไทยเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน

          5.  ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีไทย

6. ครูอ่านสถานการณ์ในการบรรเลงดนตรีให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ได้ฟังไปนั้น เป็นการบรรเลงดนตรีของวงดนตรีไทยประเภทใด   

7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงดนตรีไทย

8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเรียนรู้เรื่องวงดนตรีไทยทำให้ทราบว่า ดนตรีไทยเป็นดนตรีที่มีคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่ได้สร้างสรรค์เครื่องดนตรีหลากหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ในการขับร้องและบรรเลงในงานต่างๆ ในฐานะคนไทยควรได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดให้วงดนตรีไทยคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

9.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ นักเรียนจะมีแนวทางอนุรักษ์และสืบทอดวงดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป ด้วยวิธีใด

10. ให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้

11.  ครูนำบัตรภาพการแสดงดนตรีของภาคต่างๆ มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ ทีละภาพ

12. ครูให้ความรู้กับนักเรียนว่า วงดนตรีพื้นเมือง คือ วงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองในการบรรเลง ซึ่งในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตของคนในภาคนั้นๆ วงดนตรีพื้นเมืองแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง วงดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้

13.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน โดยให้แต่ละกลุ่มจับสลากเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีพื้นเมืองของภาคต่างๆ ดังนี้

                   กลุ่มที่ 1 ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ

                   กลุ่มที่ 2 ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง

                   กลุ่มที่ 3 ดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   กลุ่มที่ 4 ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้

14. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับชื่อวงดนตรีแต่ละวง ลักษณะเด่น โอกาสที่ใช้ในการบรรเลงหรือแสดง ของวงดนตรีในภาคที่แต่ละกลุ่มจับสลากได้ แล้วร่วมกันคิดวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ก่อนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

   15. ครูถามนักเรียนว่า วัฒนธรรมทางดนตรีของแต่ละประเทศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุ

ใด โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

   16. ครูอธิบายว่า ในแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมทางดนตรี

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน กัมพูชา พม่า  อินโดนีเซีย และไทย

   17.ครูให้นักเรียนดูภาพการเล่นเครื่องดนตรีของวัฒนธรรมต่างๆ แล้วให้ช่วยกันอภิปรายว่า เป็นของ

วัฒนธรรมใดบ้าง  เพราะเหตุใด

   18.ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6 คน คละกันตามความสามารถ เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้นักเรียนแต่

ละคนเลือกหมายเลขประจำตัวตามความสมัครใจ ตั้งแต่หมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6 และตั้งชื่อกลุ่ม ครูอธิบายว่า ให้สมาชิกแต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปรวมกลุ่มกับผู้ที่มีหมายเลขเดียวกัน

   19. นักเรียนกลุ่มบ้านที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อาทิ

หมายเลข 1 รวมกับหมายเลข 1 หมายเลข 2 รวมกับหมายเลข 2 เป็นต้น ให้นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ จากหนังสือเรียน และทำใบงาน ดังนี้

    หมายเลข 1   ศึกษาความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมอินเดีย และทำใบงาน เรื่องดนตรีในวัฒนธรรม

                           มาเลเซีย  บูรไน

    หมายเลข 2   ศึกษาความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมจีน และทำใบงาน เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมลาว

                          กับฟิลิปปินส์

      หมายเลข 3  ศึกษาความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมกัมพูชา และทำใบงาน เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรม

                          กัมพูชา 

     หมายเลข 4  ศึกษาความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมเวียดนาม และทำใบงาน เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรม

                          เวียดนาม

     หมายเลข 5   ศึกษาความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมพม่า และทำใบงาน เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมพม่า

         หมายเลข 6   ศึกษาความรู้ เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย และทำใบงาน เรื่อง  ดนตรีใน

                                  วัฒนธรรมอินโดนีเซีย

20. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ วงดนตรีพื้นเมือง คือ วงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองในการบรรเลง ซึ่งในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตของคนในภาคนั้นๆ วงดนตรีพื้นเมืองแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง วงดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ ปัจจุบันวงดนตรีพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากกระแสของวงดนตรีสากลเข้ามามีบทบาทมากโดยเฉพาะกับวัยรุ่น ดังนั้น จึงควรช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานวงดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

          21. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง

 

 สื่อการเรียนรู้

  1. ใบงาน
  2. ใบความรู้
  3. ภาพเครื่องดนตรี
  4. เครื่องดนตรีไทย พื้นเมือง

          5. เครื่องดนตรีพื้นเมืองในอาเซียน

 

การประเมินผล

 

                                บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

4

 

3

 

2

 

1

 

บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้

บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้ จำแนกหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆ ได้สัมพันธ์กัน พร้อมระบุโอกาสในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภท ได้ถูกต้องทุกภาพด้วยตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้

บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้ จำแนกหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆ ได้สัมพันธ์กัน พร้อมระบุโอกาสในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภท ได้ถูกต้องทุกภาพ ด้วยตนเอง

บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้ จำแนกหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆ ได้สัมพันธ์กัน พร้อมระบุโอกาสในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภท ได้ถูกต้องด้วยตนเองเป็นส่วนมาก

บอกชื่อวงดนตรีและเครื่องดนตรีจากภาพที่กำหนดให้ จำแนกหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆ ได้สัมพันธ์กัน พร้อมระบุโอกาสในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภท ได้ถูกต้องโดยได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นทุกภาพ

 

      

 

การวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

4

 

3

 

2

 

1

 

บันทึกผลการวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง

 

บันทึกผลการวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง ได้สัมพันธ์กัน มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเอง และผู้อื่น

บันทึกผลการวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมืองได้ มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล

บันทึกผลการวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง

ได้สอดคล้องกับข้อมูล มีการเขียนขยายความและมีการยกตัวอย่างเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่าย

บันทึกผลการวิเคราะห์วงดนตรีพื้นเมือง ได้แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล เขียนตามข้อมูลที่อ่าน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม

 

 

การประเมินภาระงานที่ 2

ความหลากหลายของดนตรีและบทเพลงพื้นเมืองในอาเซียน

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

4

 

3

 

2

 

1

 

ความหลากหลาย

ของดนตรีและบทเพลงพื้นเมืองในอาเซียน

วิเคราะห์บทเพลงและประเมินคุณภาพของเพลงที่เลือกได้สัมพันธ์กัน มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเอง และผู้อื่น

วิเคราะห์บทเพลงและประเมินคุณภาพของเพลงที่เลือกได้ มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล

วิเคราะห์บทเพลงและประเมินคุณภาพของเพลงที่เลือกได้สอดคล้องกับข้อมูล มีการเขียนขยายความและมีการยกตัวอย่างเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่าย

วิเคราะห์บทเพลงและประเมินคุณภาพของเพลงที่เลือกได้แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล เขียนตามข้อมูลที่อ่าน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม

 

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน   9 – 10   หมายถึง  ดีมาก

คะแนน   7 – 8    หมายถึง  ดี

คะแนน.  5 – 6    หมายถึง  พอใช้

คะแนน   0 – 4    หมายถึง  ปรับปรุง

 

กิจกรรมเสนอแนะ

          นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้


NSSC-KM © 2017

Generated 0.020599 sec.