krutee007


โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา ศ 21101  รายวิชา  ศิลปะ 1        ภาคเรียนที่ 1                                          เวลา     40        ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค =   80 :   20                                               จำนวน   1      หน่วยกิต

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

  เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์

 

 

 

ศ 1.1 ม.1/1

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ โดยทำให้เกิด แรงบันดาลใจ หรือเกิดความประทับใจที่มีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นให้คนพยายามถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็น และมีทัศนะว่ามีความงามตามสายตาและมุมมองของตน แล้วแสดงออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆ

2

10

2

 

 

 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับ

ทัศนธาตุ

ศ 1.1  ม.1/1

ทัศนธาตุ เป็นส่วนประกอบการมองเห็น  หรือสิ่งที่เป็นปัจจัยการเห็นในงานทัศนศิลป์ จะมีปรากฏทั้งในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ

6

10

3

 

 

 

 

การออกแบบ

งานทัศนศิลป์

 

ศ 1.1  ม.1/2

การออกแบบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สามารถนำ             ทัศนธาตุมาจัดให้สอดคล้องกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  ซึ่งประกอบด้วย เอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุลอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านทางงานออกแบบ

4

10

4

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี

ศ 1.1  ม.1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้  และความเป็นมิติ  ควรมี

ความเข้าใจในทางปฏิบัติ และการเลือกใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพเป็นพื้นฐานสำคัญ

ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและทำให้การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้านการวาดภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4

10

 

 

 

 

 

 

5

หลักการวาดภาพ  แสดงทัศนียภาพ

ศ 1.1  ม.1/3

การวาดภาพทัศนียภาพ  เป็นเทคนิคการวาดที่แสดงระยะไกลใกล้ ลงบนพื้นผิวเรียบ 2 มิติ   ให้เป็น 3 มิติ เพื่อให้ภาพถ่ายทอดความประทับใจออกมาดูสมจริงคล้ายคลึงกับภาพที่เห็นจริงด้วยสายตา

อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมผ่านงานศิลปะ

    6

10

6

 

 

 

งานปั้น

และงานสื่อผสม

ศ 1.1   ม.1/4

งานปั้นหรืองานสื่อผสม เป็นงานสร้างสรรค์ ทางทัศนศิลป์  ที่สามารถรวบรวมนำมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติได้  โดยเน้นถึงความ เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และ

ความสมดุล

4

10

7

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก

ศ 1.1  ม.1/5

สิ่งที่เป็นนามธรรมและข้อมูลต่างๆ สามารถนำเสนอด้วยการออกแบบเป็นรูปภาพ  สัญลักษณ์  หรืองานกราฟิก    ให้เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่ายและสร้างสรรค์

 

6

10

8

หลักการประเมิน

งานทัศนศิลป์

ศ 1.1  ม.1/6

การจะพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ  จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ การมีความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความคิดเห็นและข้อมูล ความเป็นเอกภาพ กลมกลืน และเจตคติในการปฏิบัติงานเป็นแนวทาง  ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงผลงานของตนเอง และผลงานของผู้อื่นได้

 

2

10

9

ทัศนศิลป์ของชาติ             และท้องถิ่น

ศ 1.2   ม.1/1

ม.1/2

งานทัศนศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ที่มี

ความเป็นเอกลักษณ์  ที่ช่วยให้สามารถ

ระบุ  บรรยาย  เปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติในภูมิภาคต่างๆ และท้องถิ่นของตน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

3

10

 

10

 

 

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม

ไทยและสากล

 

ศ 1.2   ม.1/3

 

งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล  จะมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานแตกต่างกัน  สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง

ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  โดยจำแนกประเภท การเปรียบเทียบเป็น

ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

 

 

3

 

10

รวมคะแนนระหว่างภาค

 

80

คะแนนปลายภาค

 

20

รวม

 

100

 

 

                        

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016500 sec.