Krusran


โครงสร้างรายวิชา

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

โครงการสอน (Course Syllabus)

รหัสวิชา......ศ 23101......รายวิชา.......ศิลปะ 5....

จำนวน.....1.0...หน่วยกิต...40...คาบ/ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคเรียนที่....1..ปีการศึกษา....2563...

 

1.  ชื่อครูผู้สอน.....นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์.....

 

2.  คำอธิบายรายวิชา

                                             คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  

รหัสวิชา  ศ 23101                           รายวิชา  ศิลปะ 5                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         เวลา  40  คาบ/ชั่วโมง                        จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

          มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรี  หลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล  ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี  โดยนำองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาประยุกต์ใช้  มีความรับผิดชอบในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี  ซาบซึ้งความไพเราะของดนตรี จากหลักการประสบการณ์และความสนใจบนพื้นฐานทางดนตรี  วิเคราะห์และวิจารณ์ความแตกต่างและความไพเราะของเสียงดนตรีที่คนชื่นชอบ  ตามหลักการทางดนตรี  เข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ จัดการแสดงและร่วมกิจกรรมดนตรี  สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน โดยแสดงออกถึงความซาบซึ้งที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล ศึกษาการสื่ออารมณ์ของบทเพลง ในท้องถิ่นและในภูมิภาคอาเซียน

           

3.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้ที่

             รหัสตัวชี้วัด

          ศ 2.1    ม.3/1   ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7

          ศ 2.2    ม.3/1   ม.3/2

 

        รวมทั้งหมด 9  ตัวชี้วัด

4.  กำหนดการสอนและกิจกรรมตลอดภาคเรียน

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
/สาระการเรียนรู้

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้

ภาระงาน

เวลา

(คาบ/ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1-3

องค์ประกอบดนตรี

 

 

-ด้านความรู้ (K) องค์ประกอบดนตรี

-ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P)  เปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรี

-ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

ใบงาน

6

10

4-5

ดนตรีกับสังคมไทย

 

 

-ด้านความรู้ (K)  ความสำคัญของดนตรีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย

-ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P) เปรียบเทียบดนตรีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย

-ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย

 

 

 

 

 

 

ใบงาน

4

10

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
/สาระการเรียนรู้

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้

ภาระงาน

เวลา

(คาบ/ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

6-15

เพลงไทยสากล

เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ตเพลงสากล

 

-ด้านความรู้ (K)   เพลงไทยเพลงสากลและการปฏิบัติตามตัวโน้ต

-ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P) เปรียบเทียบเพลงไทยเพลงสากลและการปฏิบัติตามตัวโน้ต

-ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

ใบงาน

20

40

16-18

วงดนตรีสากล

 

 

-ด้านความรู้ (K)  วงดนตรีไทยและสากลแต่ละประเภทมีรูปแบบการบรรเลง  การใช้เครื่องดนตรี  และบทเพลงที่แตกต่างกันไป

-ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  เปรียบเทียบรูปแบบการบรรเลง  การใช้เครื่องดนตรี และบทเพลง

-ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)                             มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย

 

 

ใบงาน

รายงาน

6

10

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
/สาระการเรียนรู้

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้

ภาระงาน

เวลา

(คาบ/ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

19-20

ยุคสมัยของดนตรี

 

 

-ด้านความรู้ (K) ยุคสมัยของดนตรี

-ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P) เปรียบเทียบยุคสมัยของดนตรี

-ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)                                       ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

ใบงาน

รายงาน

4

10

10

สอบกลางภาค

20

20

สอบปลายภาค

20

         รวมทั้งสิ้น

100

 

อัตราส่วนคะแนน

คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค     =   80   :    20

                       K     :     P     :     A =   20   :    60   :   20

                                            รวม            100     คะแนน

 

 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค    =     40   คะแนน

                     สอบกลางภาค                      =     20   คะแนน

 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค    =     20   คะแนน

 คุณลักษณะ / จิตพิสัย             =     …..   คะแนน

                     สอบปลายภาค                      =     20   คะแนน

รวม        100     คะแนน

 

 

 

 

 

5. แผนการวัดผลและภาระงาน

 

    แนวการวัดผล           อัตราส่วน          คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค  = ..80.  : ....20..

                         อัตราส่วน  คะแนน     K   :  P  :   A           = ..20...  :  ...60..  :  .....20...

 

    แผนการวัดผล

 

การประเมิน

คะแนน

วิธีวัด

ชนิดของเครื่องมือ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ข้อที่

เวลาที่ใช้

(นาที/ครั้ง)

ก่อนกลางภาค

40

สอบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ภาระงาน

-แบบทดสอบ    -แบบสังเกต      -แบบบันทึกพฤติกรรม

 

ศ 2.1             ม. 3/2,3/3

20  คาบ

สอบกลางภาค

20

สอบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ภาระงาน

-แบบทดสอบ    -แบบสังเกต      -แบบบันทึกพฤติกรรม

ศ 2.1             ม. 3/1,3/4,3/6

10 คาบ

หลังกลางภาค

20

สอบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ภาระงาน

-แบบทดสอบ    -แบบสังเกต      -แบบบันทึกพฤติกรรม

 

ศ 2.1             ม. 3/5

10 คาบ

ปลายภาค

20

สอบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ภาระงาน

-แบบทดสอบ    -แบบสังเกต      -แบบบันทึกพฤติกรรม

ศ 2.1             ม. 3/7,            ศ 2.2             ม.3/1,3/2

 

30  นาที

 

 

 

 

 

รวม

100คะแนน

  

  การกำหนดภาระงานนักเรียน

 

ในการเรียนรายวิชา..ศ 23101 .ได้กำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ชิ้นงาน)........2......ชิ้น ดังนี้

 

ที่

ชื่องาน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ข้อที่

ประเภทงาน

กำหนดส่ง

วัน/เดือน/ปี

เดี่ยว

กลุ่ม

1

ทำรายงานค้นคว้าด้วยตนเอง

 

ศ 2.1 ม. 3/6

/

 

6-31 มกราคม 63

2

ทำรายงานค้นคว้าเป็นกลุ่ม

ศ 2.1 ม. 3/7,     ศ 2.2 ม.3/1,3/2

 

/

6-31 มกราคม 63

3

ขับร้องเพลง

ศ 2.1               ม. 3/2,3/3,3/5

/

/

ตลอดภาคเรียน

         

หากนักเรียนขาดส่งงาน....2...ชิ้น หรือขาดส่งชิ้นงานที่ ..2...  จะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้

 

   ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์..)

 

ลงชื่อ...........................................................
 (..นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี..)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.ศิลปะ โรงเรียนนครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.034847 sec.