krubay


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา  อ21101           รายวิชา  ภาษาอังกฤษ  1 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน  1.5 หน่วยกิต

 

อ่านออกเสียงคำ  วลี  ข้อความ  บทอ่านสั้นๆ  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  ใช้ภาษา

และท่าทางเพื่อสื่อความหมาย ถ่ายโอนข้อมูลที่ฟังและอ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง

เป็นถ้อยคำของตนเองหรือในรูปแบบอื่นๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง 

ข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณีและวัฒนธรรม  เน้นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการทางภาษา การปฏิบัติ การเรียนภาษา

การแก้ปัญหา การปฏิบัติ การสร้างความคิดรวบยอด  การสร้างเจตคติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความพร้อมของประชาคมอาเซียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักความเป็นไทยได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงของอาเซียน

 

สาระสำคัญของอาเซียน

                   ข้อ 3การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น   

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1         ต 1.1 ม.1/2         ต 1.1 ม.1/3         ต 1.1 ม.1/4

                        ต 1.2 ม.1/1         ต 1.2 ม.1/2         ต 1.2 ม.1/3         ต 1.2 ม.1/4         ต 1.2 ม.1/5

                        ต 1.3 ม.1/1         ต 1.3 ม.1/2         ต 1.3 ม.1/3 

                        ต 2.1 ม.1/1         ต 2.1 ม.1/2         ต 2.1 ม.1/3 

                        ต 2.2 ม.1/1         ต 2.2 ม.1/2

                        ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

 

 

รวม    20   ตัวชี้วัด


NSSC-KM © 2017

Generated 0.035320 sec.