krupranee


เกณฑ์การประเมิน

แผนการวัดและประเมินผล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔         

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๒     รายวิชา วรรณคดีมรดก                   ภาคเรียนที่ ๒  เวลา ๔๐ ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐                              ๑ จำนวนหน่วยกิต

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด

วรรณคดีมรดก

๑.อธิบายลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก และการอ่านวรรณคดีมรดก

-ผลการตอบคำถาม

ขุนช้างขุนแผน

๒.อธิบายความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน

๓.การวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวละครสำคัญ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนกับชีวิตจริงในปัจจุบัน

๔.วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่องและนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๕.วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของวรรณคดี

๖.ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่ประทับใจและนำไปใช้อ้างอิงได้

๑๐

-วิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวละครที่สำคัญ

-ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน

อิเหนา

๒.อธิบายความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดี เรื่อง อิเหนา

๓.การวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวละครสำคัญ กลอนบทละครเรื่องอิเหนา

๔.วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่องและนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๑๐

๑๐

-วิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวละครที่สำคัญ

-ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015716 sec.