krupranee


โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รหัสวิชา      ท๓๐๒๐๒           รายวิชา วรรณคดีมรดก                ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  : ปลายภาค  =  ๗๐ : ๓๐                                               จำนวน  ๑  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

วรรณคดีมรดก

๑.อธิบายลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก และการอ่านวรรณคดีมรดก

๑.วรรณคดีมรดกเป็นวรรณคดียอดเยี่ยมทั้งเนื้อหาและวรรณศิลป์เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติผู้อ่านจะต้องศึกษาวิธีการอ่านวรรณคดีมรดกโดยพยายามทำความเข้าใจบทประพันธ์ให้ปรุโปร่ง สร้างจินตภาพและเข้าถึงแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงของวรรณคดีจะทำให้สามารถอ่านวรรณคดีที่ได้ทั้งประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตระจำวัน

ขุนช้างขุนแผน

๒.อธิบายความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน

 

 

 

 

๓.การวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวละครสำคัญ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนกับชีวิตจริงในปัจจุบัน

๒.เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของกลอนเสภาเป็นนิยายพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีการศึกษาความสำคัญและประวัติความเป็นมาตลอดจนเรื่องราวโดยสังเขปจะทำให้เข้าใจเรื่องราวในเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น

๓.การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละคร สังเกตได้จากพฤติกรรม คำพูดความนึกคิดของตัวละครรวมทั้งสภาพสังคม ค่านิยมในสมัยที่แต่ง แล้วเปรียบเทียบกับชีวิตจริงในปัจจุบัน เพื่อแยกแยะข้อดีข้อเสียแล้วนำมาเป็นคติสอนใจ

๑๐

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

 

๔.วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่องและนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

๕.วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของวรรณคดี

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่ประทับใจและนำไปใช้อ้างอิงได้

๔.เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตัวละครสำคัญที่มีพฤติกรรมให้แนวคิดในการดำรงชีวิต ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ได้นางแก้วกิริยา ขุนแผนมีบทบาทมาก การวิเคราะห์แนวคิดของเรื่องจึงวิเคราะห์จากพฤติกรรมของขุนแผน

๕.เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของกลอนเสภามีกระบวนกรที่ไพเราะ กินใจ เนื้อหา แสดงให้เห็นสภาพการดำเนินชีวิตของสามัญชนในสมัยนั้น ยังสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ การปกครอง การศึกษา การศาสนา การคมนาคม การศาล และภูมิศาสตร์ของไทยในสมัยโบราณ

๖.เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของกลอนเสภามีกระบวนกรที่ไพเราะ กินใจ เนื้อหา แสดงให้เห็นสภาพการดำเนินชีวิตของสามัญชนในสมัยนั้น ควรท่องจำบทที่ไพเราะ และมีข้อคิดเพื่อนำไปใช้เป็นคติสอนใจและใช้อ้างอิง

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.014811 sec.