krupranee


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท๓๐๒๐๒                          รายวิชา วรรณคดีมรดก                   ภาคเรียนที่  ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง               จำนวน  ๑  หน่วยกิต

 

          ศึกษา ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก แนวทางการอ่านวรรณคดีมรดก ความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีมรดก

อ่านรามเกียรติ์ (ฉบับรัชกาลที่ ๑) อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณีให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป และอ่านตอนที่สำคัญในเชิงวรรณศิลป์ ตอนที่ทำให้เห็นภาพชีวิตในสมัยบรรพบุรุษ และตอนที่เกี่ยวกับศิลปะสาขาต่างๆ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการคิด กระบวนการเขียน ในการพัฒนาทักษะ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ

กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครสำคัญ แนวคิดและคุณค่าในเรื่องโดยเปรียบเทียบกับบุคคล และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่ประทับใจสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ เกิดความประทับใจศิลปะการประพันธ์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด

ผลการเรียนรู้

          ๑.อธิบายลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก และแนวทางการอ่านวรรณคดีมรดก

๒.อธิบายความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีมรดกเรื่องที่กำหนดให้อ่าน

๓.วิเคราะห์ตัวละครสำคัญในวรรณคดี และเปรียบเทียบกับบุคคล  เหตุการณ์

    และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

๔.วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง และนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๕.วิเคราะห์ วิจารณ์คุณค่าของวรรณคดี

๖.ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน  และบทร้อยกรองที่ประทับใจและนำไปใช้อ้างอิง

 

 

          รวมทั้งหมด              ๖              ผลการเรียนรู้


NSSC-KM © 2017

Generated 0.015843 sec.