kruAu


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา  ว 33245     รายวิชาชีววิทยา 5        ภาคเรียนที่ 1

ชั้น ม.6      เวลา    60   ชั่วโมง               จำนวน    1.5  หน่วยกิต

 

                ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้าง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรม

ที่นอกเหนือกฎของเมนเดล ยีน โครโมโซม กลไกลการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์

จากอดีตจนถึงปัจจุบันและการเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป

              เพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

                ผลการเรียนรู้

                ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9

 

              รวม 9  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

โครงสร้างรหัสวิชา  ว 33245            รายวิชาชีววิทยา 5

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น   ม.6 เวลา   60   ชั่วโมง                จำนวน     1.5   หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

พันธุศาสตร์และ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ม.6/1

เมนเดลศึกษาการผสมพันธุ์ถั่วลันเตา ทำให้พบหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ต่อมามีการสรุปเป็นกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  กฎของเมนเดลสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้อย่างกว้างขวาง แต่การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล เช่น การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ การข่มร่วมกัน มัลติเปิลแอลลีล และมัลติเปิลยีน และการแปรผันทางพันธุกรรม ยีนในโครโมโซมเพศ ยีนในโครโมโซมเดียวกัน พันธุกรรมที่ขึ้นกับอิทธิพลของเพศ พันธุกรรมจำกัดเพศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

22

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

2

ยีนและโครโมโซมเพศ

ม.6/2

โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนคงที่ โครโมโซมประกอบด้วยโปรตีนและ DNA ส่วนของ DNA ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า ยีน DNA ทั้งหมดที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม  DNA เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายบิดเป็นเกลียว แต่ละสายเกิดจากนิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสายยาว นิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยไนโตรจีนัสเบส น้ำตาลดีออกซีไรโบส และ           หมู่ฟอสเฟต DNA แต่ละโมเลกุลแตกต่างกันที่จำนวนของนิวคลีโอไทด์และลำดับของนิวคลีโอไทด์  DNA เป็นสารพันธุกรรมสามารถจำลองตัวเองขึ้นได้ใหม่โดยมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนเดิมและยังควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน โดยการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมให้แก่ mRNA เพื่อกำหนดลำดับของกรดอะมิโนในโมเลกุลของโปรตีน โปรตีนเกี่ยวข้องกับการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมและการดำรงชีวิต  สิ่งแวดล้อมและสารเคมีมีผลให้โครงสร้างของ

 

 

 

 

 

 

16

28

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA

 

 

 

 

 

 

 

ม.6/3

 

 

DNA เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า

มิวเทชัน มิวเทชันที่เกิดขึ้นกับเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้ จึงอาจเกิดลักษณะใหม่ในสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไป

 

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีสมบัติตามต้องการ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสร้าง DNA สายผสม และการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตลักษณะใหม่ๆมากมาย ซึ่งอาจมีผลเสียเช่นทำให้เกิด

เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ดื้อยาปฏิชีวนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในการใช้ข้อมูลของจีโนมโดยเฉพาะจีโนมในมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

4

วิวัฒนาการ

ม.6/4,ม.6/5,ม.6/6

วิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากบรรพบุรุษและถูกคัดเลือกให้มีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันในระยะเวลาที่ยาวนาน ลามาร์ก และ ชาลส์ ดาร์วิน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่น่าสนใจ โดยลามาร์ก เสนอกฎการใช้และไม่ใช้และ

กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ ชาลส์ ดาร์วิน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการกับการคัดเลือกตามธรรมชาติ  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดจากปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนพูลในประชากรและทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันทำให้เกิดผลกระทบต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

10

15

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

5

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ม.6/7,ม.6/8,ม.6/9

ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย

ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และ

ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจและอาณาจักรสัตว์ ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและหาแนวทางป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

10

20

 

 

 

รวมตลอดภาค

60

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NSSC-KM © 2017

Generated 0.016297 sec.