Kru_Biology


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา  ว 33245  รายวิชาชีววิทยา 5  ภาคเรียนที่ 1

ชั้น ม.6   เวลา  60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

                ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้าง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรม

ที่นอกเหนือกฎของเมนเดล ยีน โครโมโซม กลไกลการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์

จากอดีตจนถึงปัจจุบันและการเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป

              เพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


NSSC-KM © 2017

Generated 0.017257 sec.