Kru_Biology


หน่วยที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
หน่วยที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
            1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
                   1.1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
                   1.1.2 ชีววิทยาคืออะไร
              1.2 การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
                    - สาขาวิชาชีววิทยา
                    - วิธีการศึกษาชีววิทยา
                    - ชีววิทยากับการดำารงชีวิต
                    - ชีวจริยธรรม
               - นักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาระดับโลก (Famous Biologists)
               - บันไดสายอาชีพนักชีววิทยา
               - การทดลองทางชีววิทยา
                1.2.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
               - การวางแผนการทดลองและการตรวจสอบสมมติฐาน
               - การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผลการทดลอง             
              1.3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมNSSC-KM © 2017

Generated 0.016343 sec.