yaris272 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

17 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.1 
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4 

18 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.2
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.5

24 ส.ค.2562       - เช้า   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.3
                           - บ่าย  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.6
10 ก.ย.2562       - ครูส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน (ถ้ามี)
                           - ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค

16 ก.ย.2562       - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
16-20 ก.ย.2562  - เปิดระบบ SGS ให้ครูแก้ไข/กรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

20 ก.ย.2562       - เช้า  ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.น.ว.
                           - สาย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในหอประชุมฯ
                           - ค่ำ   งานเลี้ยงครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

21 ก.ย.2562       - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์(จัดงาน 20 ก.ย.62)
23-25 ก.ย.2562  - นร.ม.ปลาย  สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
26-27 ก.ย.2562  - นร.ม.ต้น     สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
                           - นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษา

30 ก.ย.2562        - นร.ม.ต้น    สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
1 ต.ค.2562          - เปิดระบบ SGS/BOOKMARK ให้ครูบันทึกคะแนนเก็บ
                              หลังกลางภาค/คะแนนปลายภาค ให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.

9 ต.ค.2562          - ครูส่งบันทึกหลังสอน
Frown10 ต.ค.2562        - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
Smile11-22 ต.ค.2562  - ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 256

นายธนิต   ภู่มณี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนนครสวรรค์
qrcode tanit.png

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• สารสนเทศ
• ดาวเทียม
• แผนที่

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• ช่อง 11

ภูมิศาสตร์ 1 ส33102
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด


ข่าวประชาสัมพันธ์
14  พ.ค. 2562       เปิดภาคเรียน 1/2562

 17 พ.ค. 2562        17-20 พ.ค.2562 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM)มัธยมศึกษาตอนต้น27 พ.ค. 2562        28 พ.ค. - 4 มิ.ย. กำหนดชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเ

 21 พ.ค. 2562        21-22 พ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2/2561(ม.1-ม.5)

 23 พ.ค. 2562        ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน(Course Syllabus)
                            23 - 29 พ.ค. สอบแก้ตัวนักเรียน ม.1 - ม.5

 27  พ.ค. 2562       28 - 4 มิ.ย. กำหนดชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1

28   พ.ค.  2562      - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

30   พ.ค.  2562      - ส่งผลการสอบแก้ตัวม.1 - ม.5
31   พ.ค.  2562      - วันรณรงค์งดสูปบุหรี่โลก
                           - ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.1 - ม.5

 13    มิ.ย.    2562          06.30 น. การแข่งขันวิ่งขึ้นเขากบ  
                                   08.00 น. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
                                   10.30 น. ประเพณีเดินขึ้นเขากบ
                                   17.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ฉันท์น้องพี่ (ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่)                                   24 มิ.ย. 2562                กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
                             

 25 มิ.ย. 2562                สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
        
 26 มิ.ย. 2562                - กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวี และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
                                   - วันต่อต้านยาเสพติด

 1 ก.ค. 2562                 วันสถาปนาคณะลูกเสือแ่งชาติ
 3 ก.ค. 2562                 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
 4 ก.ค. 2562                 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
 5 ก.ค. 2562                 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

 22 ก.ค. 2562               สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
 30  ก.ค. 2562               สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2562

 24    ก.ค.  2562           - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                                  - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 5-6 สิงหาคม 2562  กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยละคร

8 สิงหาคม 2562     บันทึกคะแนนก่อนกลาง/คะแนนกลางภาค
                              (ระบบSGS)/(ระบบBookmark)

 12 สิงหาคม 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
                               พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

17 สิงหาคม  2562  -ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1
                              -ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.4

 18 สิงหาคม 2562  -ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2  
                              -ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดบชั้น  ม.5 

24 สิงหาคม  2562 -ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3
                             -ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.6 
26 สิงหาคม 2562 -กลุ่มสาะฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
                             -สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

 9 กันยายน 2562    สำรวจการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/
                              สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
 10 กันยายน 2562  - ส่งผลการเรียนซ้ำ
                              - ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
 16 กันยายน 2562 -ประกาศนสยชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
                             - กลุ่มสาระ ฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
                             -สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
 21 กันยายน 2562 วันคล้ายวัยสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์
 23-30 กันยายน 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 26-27 กันยายน 2562 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 1-2 ตุลาคม 2562 -เปิดระบบบันทึกคะแนน (ระบบSGS)
                          - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 8 ตุลาคม 2562 บันทึกคะแนนหลังกลาง/คะแนนปลายภาค (ระบบSGS)
                          (ระบบ Bookmark)
 9 ตุลาคม 2562 ส่งบันทึกหลังสอน
 10 ตุลาคม 2562 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
 11 ตุลาคม 2562 ปิดเรียน11-22ตุลาคม 2562 
 22 ตุลาคม 2562 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร
กระบวนการแปรสัญฐาน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:57:27 1230 0
ระบบอ้างอิง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 15:32:32 1227 0
เวลามาตรฐานอาเซียน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-06-09 15:39:32 1185 0

เมื่อ : 2015-06-09 15:30:44 1354 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2017-06-12 15:57:08 1188 0
Angry Birds
บทความ
เมื่อ : 2015-03-24 10:08:40 1196 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
30 ก.ค. 2562 . เปิดระบบการบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค/คะแนนกลางภาค sgs 8 ส.ค. 2562 ระบบ sgs ปิดเวลา 12.00 16-20 ก.ย. 2562 แก้ไขคะแนน (ปรับปรุงคะแนน) 23 ก.ย. 2562 เปิดระบบบันทึกคะแนนหลังกลางภาค/คะแนนปลายภาค 8 ต.ค. 2562 บันทึกคะแนนให้เสร็จสิ้น ส่งทะเบียนเวลา 12.00 12 ส.ค.2562 ปิดเรียน 17 ส.ค. 2562 ประชุมเครื่อข่าย ม.1 และ 4 18 ส.ค. 2562 ประชุมเครือข่าย ม 2 และ ม.5 24 ส.ค. 2562 ประชุมเครือข่าย ม 3 และ ม.6 26 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระส่งบันทึกการจัดสอนแทน สรุป PLC 10 ก.ย. 2562 ส่งผลการเรียนการซ้ำ ส่งรายชื่อหมดสิทธิ์สอบ 16 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อหมดสิทธิ์สอบ 1 ต.ค. 2562 เปิดระบบ sGs 1-2 ต.ค. 2562 ทัศนศึกษา ม. 1 8 ต.ค. 2562 ส่ง คะแนน sgs และ bookmark ภายใน 10.00 น 9 ต.ค. 2562 ส่ง บันทึกหลังสอน 10 ต.ค. 2562 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 11 ต.ค. 2562 ปิดเรียน 11-22 ต.ค.62 ภาคเรียนที่ 1 24 ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2 20 ก.ย. 2562 งานเกษียณอายุราชการ และวันเกิดโรงเรียน 23-30 ก.ย.2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-22 10:24:21 559
30 ก.ค. 2562 . เปิดระบบการบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค/คะแนนกลางภาค sgs 8 ส.ค. 2562 ระบบ sgs ปิดเวลา 12.00 16-20 ก.ย. 2562 แก้ไขคะแนน (ปรับปรุงคะแนน) 23 ก.ย. 2562 เปิดระบบบันทึกคะแนนหลังกลางภาค/คะแนนปลายภาค 8 ต.ค. 2562 บันทึกคะแนนให้เสร็จสิ้น ส่งทะเบียนเวลา 12.00 12 ส.ค.2562 ปิดเรียน 17 ส.ค. 2562 ประชุมเครื่อข่าย ม.1 และ 4 18 ส.ค. 2562 ประชุมเครือข่าย ม 2 และ ม.5 24 ส.ค. 2562 ประชุมเครือข่าย ม 3 และ ม.6 26 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระส่งบันทึกการจัดสอนแทน สรุป PLC 10 ก.ย. 2562 ส่งผลการเรียนการซ้ำ ส่งรายชื่อหมดสิทธิ์สอบ 16 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อหมดสิทธิ์สอบ 1 ต.ค. 2562 เปิดระบบ sGs 1-2 ต.ค. 2562 ทัศนศึกษา ม. 1 8 ต.ค. 2562 ส่ง คะแนน sgs และ bookmark ภายใน 10.00 น 9 ต.ค. 2562 ส่ง บันทึกหลังสอน 10 ต.ค. 2562 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 11 ต.ค. 2562 ปิดเรียน 11-22 ต.ค.62 ภาคเรียนที่ 1 24 ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2 20 ก.ย. 2562 งานเกษียณอายุราชการ และวันเกิดโรงเรียน 23-30 ก.ย.2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-22 10:10:18 604

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-22 10:10:12 586

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-08-22 10:09:43 619
กิจกรรมกีฬาสี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-03-24 13:14:16 906

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
383061  
NSSC-KM © 2017

Generated 1.159129 sec.