somjintana หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของครูสมจินตนา

นางสมจินตนา   เทียมวิไล
ภาษาไทย
Somjintana2553@gmail.com

qrfree_kaywa_com.png


ท๓๐๒๐๕ ภาษากับวัฒนธรรม
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ ภาษานิยมสั่งสมวัฒนธรรม
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาษาสัมพันธ์ศิลปกรรมไทย - อาเซียน (สถาปัตยกรรม)
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาษาสัมพันธ์ศิลปกรรมไทย - อาเซียน (จิตรกรรม)
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาษาสัมพันธ์ศิลปกรรมไทย - อาเซียน (ประติมากรรม)
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ สุนทรียภาพเชื่อมสายใยไทย - อาเซียน (นาฏศิลป์)
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ สุนทรียภาพเชื่อมสายใยไทย - อาเซียน (ดนตรี)
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ สายไมตรีประเพณีไทย - อาเซียน
• สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ คติชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง ความสำคัญของภาษาในด้านการสืบทอดวัฒนธรรม

แบบฝึกทักษะ ภาษากับวัฒนธรรม
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรม สาขาจิตรกรรม
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรม สาขาประติมากรรม
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรม สาขานาฏศิลป์
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับศิลปกรรม สาขาดนตรีไทย
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณี
• แบบฝึกทักษะ เรื่อง คติชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
• ตัวละครในเรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
• รายวิชา ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
• รายวิชา ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
• รายวิชา ท๓๐๒๐๕ ภาษากับวัฒนธรรม
• รายวิชา ท๓๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถิ่น


ความรู้เกี่ยวกับบทเรียน การอ่านวินิจสาร
• การอ่านตีความ แปลความ ขยายความ
• ตัวอย่าง การอ่านตีความ แปลความ ขยายความ

การใช้ภาษาไทย
• การเขียนสะกดคำ (๑)
• การเขียนสะกดคำ (๒)
• การเขียนสะกดคำ (๓)
• การเขียนสะกดคำ (๔)

รสวรรณคดีไทย ๔ รส
• เสาวรจนี
• นารีปราโมทย์
• พิโรธวาทัง
• สัลลาปังคพิสัย

รสวรรณคดีสันสกฤต ๙ รส
• ศฤงคารรส
• หาสยรส
• กรุณารส
• รุทรรส (เราทรรส)
• วีรรส
• ภยานกรส
• พีภัตสรส
• อัพภูตรส
• ศานติรส

รายวิชา เขียนสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ๑ ท๒๐๒๐๕
• คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๑
• แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๒
• แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๓
• แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๔
• แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๕
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแนะนำ
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสื่อสาร
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องเล่า
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสร้างสรรค์
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสื่อสารเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน
• สาระการเรียนรู้ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดิอนกรกฎาคม
22-26     กรกฎาคม   2562         สอบกลางภาคเรียนที่ 1
25-26     กรกฎาคม   2562         ทัศนศึกษาชั้น ม.6
28          กรกฎาคม   2562         วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
30 -31    กรกฎาคม   2562         ทัศนศึกษา ชั้น ม.4

เดือนสิงหาคม
5-6         สิงหาคม    2562          กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยละคร
12          สิงหาคม    2562          วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
                                             และวันแม่แห่งชาติ
17          สิงหาคม    2562          ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ชั้น ม.1 และ ม.4
18          สิงหาคม    2562          ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ชั้น ม.2 และ ม.5
24          สิงหาคม    2562          ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ชั้น ม.3 และ ม.6
26          สิงหาคม    2562          กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน   
                                             สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนขบวนการ PLC
                              
เดือนกันยายน
9           กันยายน    2562          สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค / จัดตารางสอบ/
                                            สำรวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
10         กันยายน    2562          ส่งผลการเรียนซ้ำ / ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
16         กันยายน    2562          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค /
                                            กลุ่มสาระ ฯ ส่งบันทึกจัดสอนแทน
                                            สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
20         กันยายน    2562          ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                            และมอบทุนการศึกษา
21         กันยายน    2562          วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสครสวรรค์ 
                                            (จัดกิจกรรมวันที่ 20 กันยายน 2562)
23-25    กันยายน    2562          สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้น ม.ปลาย
26-30    กันยายน    2562          สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้น ม.ต้น
26-27    กันยายน    2562          ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
                               
เดือนตุลาคม
1          ตุลาคม      2562           เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS)
1-2       ตุลาคม      2562           ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8          ตุลาคม      2562           บันทึกคะแนนหลังกลางภาค/ปลายภาค (ระบบ SGS)  /
                                            (ระบบ BOOKMARK) ภายใน 10.00 น.
9          ตุลาคม      2562           ส่งบันทึกหลังสอน
10        ตุลาคม      2562           ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1
11        ตุลาคม      2562           ปิดเรียน 11-22 ตุลาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                                                             ฯลฯ
                       
          

      

บทความ
เรือจ้าง ๑๑ ลำ อำลาชีวิตราชการ ๒๕๖๒
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-10-01 14:16:27 1199 0
บทร้อยกรอง มุทิตาจิต ผกท. ฯ ปี ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-12 14:09:52 1198 0
บทร้อยกรอง มุทิตาจิต ผกท. ฯ ปี ๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-09-12 14:00:12 1199 0
บทร้อยกรอง มุทิตาจิต ผกท.ฯ ปี ๒๕๖๒
เมื่อ : 2019-09-12 13:46:47 1197 0 ข่าวสาร
บทเสภา ๑๖ มกราบูชาครู ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อ : 2019-09-07 05:44:50 1198 0 ข่าวสาร
บทเสภา ๑๖ มกราบูชาครู ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อ : 2019-09-06 17:35:22 1197 0 ข่าวสาร
บทเสภา ๑๖ มกราบูชาครู ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อ : 2019-09-06 17:32:40 1197 0 ข่าวสาร
บทเสภา ๑๖ มกราบูชาครู ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อ : 2019-09-06 17:27:44 1197 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
คำขวัญพระราชทาน - วันแม่แห่งชาติ (๒)
บทความ
เมื่อ : 2015-04-03 20:26:46 1198 0
วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ (Role-Play Method)
บทความ
เมื่อ : 2015-03-26 12:26:40 1200 0
ความเชื่อโบราณของคนไทย ที่ควรรู้
บทความ
เมื่อ : 2015-03-26 11:01:44 1200 0
8 วิธี แก้ปัญหารอยคราบเปื้อนบนเสื้อผ้า
เมื่อ : 2015-03-26 10:41:50 1201 0 บทความ
10 เคล็ดลับขจัดคราบเปื้อนบนเสื้อผ้า
เมื่อ : 2015-03-26 10:35:15 1198 0 บทความ
10 วิธีขจัดคราบเปื้อนเสื้อผ้า
เมื่อ : 2015-03-26 10:27:21 1198 0 บทความ
เรื่องสั้น
เมื่อ : 2015-03-20 09:07:32 1202 0 บทความ
สุภาษิตจีน
เมื่อ : 2015-03-19 14:11:03 1198 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ลักษณนาม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:33:27 1652
คำทับศัพท์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:31:18 1118
คำที่เขียนด้วยสระเสียงสั้น - สระเสียงยาว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:25:49 2877
สำนวนเดิม - สำนวนปัจจุบัน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:19:07 1017
ภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ ๙
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:11:29 2116
คำสอนของพ่อ บนสะพาน (ชุดที่ ๔)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:04:47 807
คำสอนของพ่อ บนสะพาน (ชุดที่ ๓)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 23:01:39 871
คำสอนของพ่อ บนสะพาน (ชุดที่ ๒)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-06-20 22:58:03 937

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
387971  
NSSC-KM © 2017

Generated 1.920116 sec.