kruoil หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีตอนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครูออย (ฟิสิกส์จ้า)
Kiss

 ครูกิตติญา  พรมพรสวรรค์  
        Tongue Out( ครูออย )Tongue Out        
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์     
Kissoil.4326@gmail.com 
Kiss
       QRcode oil.png       


ฟิสิกส์ (ว 33205)

สืบค้นข้อมูล
• Google

ปฏิทิน ภาคเรียนที่ 1 /2562

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนครสวรรค์

พฤษภาคม
6 ปิดเรียน จันทร์ วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
7 อังคาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
8 พุธ 07.30 - 08.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 16.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล 
9 พฤหัสบดี 07.30 - 08.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 
        9-11 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น 16.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล 
10 ศุกร์ 08.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2, ม.5 เข้าแถวเคารพธงชาติ (ชุดนักเรียน)
          08.30-10.00 น. ม.2 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
          08.30 10.00 น. ม.5 รับหนังสือเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
          10.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนฯ
          13.00 น. ม.3 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
          13.00 น. ม.6 รับหนังสือเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
          14.30 น. ประชุมสหกรณ์ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ 
13 สัปดาห์ที่ 1 จันทร์ 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง งานประกันคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
14 อังคาร เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
17 ศุกร์ 17 - 20 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น 
18 วันหยุด เสาร์ วันวิสาขบูชาสนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
19 วันหยุด อาทิตย์ สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ปิดเรียน จันทร์ หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
21 สัปดาห์ที่ 2 อังคาร 21 - 22 พ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว / เรียนซ้า ภาคเรียนที่ 2/2561 (ม.1 ม.5) 
23 พฤหัสบดี  - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน (Course Syllabus)
                 - 23-29 พ.ค. สอบแก้ตัว นักเรียน ม.1 – ม.5 
25 วันหยุด เสาร์ สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง 
26 วันหยุด อาทิตย์ สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง 
27 สัปดาห์ที่ 3 จันทร์ 28 พ.ค - 4 มิ.ย. กำหนดชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
28 อังคาร - สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
30 พฤหัสบดี - ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.1 – ม.5 
31 ศุกร์    วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.1 – ม.5
 
มิถุนายน
8 วันหยุด เสาร์ สนามสอบ PRETCAS’ 63 
9 วันหยุด อาทิตย์ สนามสอบ PRETCAS’ 63 
13 พฤหัสบดี 06.30 น. การแข่งขันวิ่งขึ้นเขากบ 08.00 น. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 10.30 น. ประเพณีเดินขึ้นเขากบ 17.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ฉันท์น้องพี่ (ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่) ก
24 สัปดาห์ที่ 7 จันทร์ กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 
25 อังคาร สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
26 พุธ - กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวี และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ - วันต่อต้านยาเสพติด 

กรกฎาคม
1 สัปดาห์ที่ 8 จันทร์ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2 อังคาร
3 พุธ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
4 พฤหัสบดี กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
5 ศุกร์ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
22 สัปดาห์ที่ 11 จันทร์ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
23 อังคาร สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
24 พุธ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
25 พฤหัสบดี - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
26 ศุกร์ - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
27 วันหยุด เสาร์
28 วันหยุด อาทิตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
29 ปิดเรียน จันทร์ - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 สัปดาห์ที่ 12 อังคาร - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน - สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC -- เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS) - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
31 พุธ - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
สิงหาคม
5 สัปดาห์ที่ 13 จันทร์ กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยละคร 
6 อังคาร กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยละคร 
8 พฤหัสบดี บันทึกคะแนนก่อนกลาง/คะแนนกลางภาค (ระบบ SGS) / (ระบบ BOOKMARK) เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น. 
12 ปิดเรียน จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ 
17 เสาร์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.4 
18 อาทิตย์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.5 
24 เสาร์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.6 
26 สัปดาห์ที่ 16 จันทร์ - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน - สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

กันยายน
9 สัปดาห์ที่ 18 จันทร์ สารวจข้อมูลการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/สารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
10 อังคาร -ส่งผลการเรียนการซ้า - ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ 
16 สัปดาห์ที่ 19 จันทร์ - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
สอนแทน - สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
20 ศุกร์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบทุนการศึกษา ก
21 เสาร์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์ 
23 สัปดาห์ที่ 20 จันทร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
24 อังคาร สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
25 พุธ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
26 พฤหัสบดี - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
27 ศุกร์ - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
30 สัปดาห์ที่ 21 จันทร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
ตุลาคม
1 อังคาร - เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS) - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2 พุธ - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
8 อังคาร บันทึกคะแนนหลังกลาง/คะแนนปลายภาค (ระบบ SGS) /(ระบบ BOOKMARK) เสร็จสิ้นภายใน 10.00น. 
9 พุธ ส่งบันทึกหลังสอน 
10 พฤหัสบดี ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
11 ศุกร์ ปิดเรียน 11-22 ตุลาคม 62 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
12 วันหยุด เสาร์
13 วันหยุด อาทิตย์ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
14 ปิดเรียน จันทร์ หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
22 อังคาร ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ** 
23 วันหยุด พุธ วันปิยมหาราช 

***********************************************************
ข่าวสาร
ประโชยน์ของแตงโม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-08-15 11:58:14 1212 0
ข่าว
ข่าวสาร (Event)
เมื่อ : 2017-06-14 15:50:12 1185 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ความภูมิใจ
กิจกรรม

เมื่อ : 2019-08-15 12:26:25 607
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-03-19 14:17:06 907

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
380541  
NSSC-KM © 2017

Generated 0.400964 sec.